Водещи за Община Марица

Община Марица

Проектът е по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Изпрати новина