МИГ– ОБЩИНА МАРИЦА обявява прием на проектни предложения за инвестиции в земеделски стопанства

Автор: Plovdiv Now 4294
МИГ– ОБЩИНА МАРИЦА обявява прием на проектни предложения за инвестиции в земеделски стопанства

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване:

BG06RDNP001-19.784 МИГ-Община Марица - Мярка М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

СДРУЖЕНИЕ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения по   Мярка  М 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

1.Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Реализирането на процедурата има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на „МИГ – община Марица“ чрез:

 1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
 3. опазване на компонентите на околната среда, вкл. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
 4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 5. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
 6. подобряване условията на труд, и/или подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
 7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

2.Допустими кандидати:

-Земеделски производители от територията на МИГ - физически лица с постоянен адрес и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище и адрес на управление  на територията на община Марица, за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба; 

- признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

3.Допустими дейности:

 1. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 2. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 3. достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС  съгласно приложение 1

към Раздел 8.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., приложими за съответните стопанства;

 1. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 2. достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 4. достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 5. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 6. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 7. предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

4.Допустими за финансова помощ са следните разходи:

 1. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 2. разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 3. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС;
 4. разходи за закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 5. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 6. разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 7. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 8. разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 9. разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 10. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

Разходите за консултанти, по т. 10 се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта.

5.Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 04.09.2023г.       Краен срок : 04.10.2023г., 17.00 ч.

Втори прием

Начален срок: 15.12.2023г.        Краен срок : 15.01.2024г., 17.00 ч.

Забележка: Втория прием по процедурата ще се проведе в случай на остатъчен ресурс след проведения първи прием.

6.Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

7.Бюджет на приема:

Размер на БФП по приема – 49 911 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е   10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

(1) Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от размера на БФП по приема. 

(2) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 10 % за:

-проекти, подадени от млади земеделски производители;

-интегрирани проекти;

-проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски производители;

-проекти подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;

(3) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 15 % за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка „Биологично земеделие” от ПРСР .

(4) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 20 % за проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители;

 

Кандидатите следва да имат предвид, че максималното комбинирано подпомагане за един проект е необходимо да бъде в съответствие с изискванията на Приложение II от Регламент №1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.

 

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест;

Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията. 

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии:

 1. Проектът е за създаване/отглеждане на трайни насаждения или зеленчуци или в животновъдно направление – до 10т.

Делът на СПО, за който се отнася създаваната инвестиция представлява между 30 - 70% от исканата инвестиционна подкрепа – 5т.

- Делът на СПО, за който се отнася създаваната инвестиция представлява над 70% от исканата инвестиционна подкрепа – 10т.

 1. Проектът е за инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС – общо до 30т.:

2.1. Проектът предвижда дейности за енергийна ефективност според % инвестиции – до 10т.:

- до 50% - 5т.

- над 50% - 10т.

2.2.Проектът предвижда въвеждане на иновации според % инвестиции – до 10т.:

- до 50% - 5т.

- над 50% - 10т.

2.3.Опазване на околната среда според % инвестиции – до 10т.:

- до 50% - 5т.

- над 50% - 10т.

 1. Кандидатът осигурява допълнителна заетост – общо до 10т.:

- за 1 ново работно място – 2т.

- повече от 1 ново работно място – 3т.

- работно място за минимум 2-ма представители на уязвимите групи – 7т.

4.Оценка на бизнес плана и кандидата – общо до 15т.

- опит на бенефициента – 5т.

- наличие на земеделско образование и/или завършен курс за добри земеделски

практики, агроекология или др. – 5т.

 • наличие на осигурено финансиране за проекта (наличие на документи, доказващи

възможност да се финансира инвестицията) – 5т.

 

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

За контакти: 

Мария Гюзелева – изпълнителен директор на МИГ – Община Марица

работен ден от 8:30 до 17:00 часа в  офиса  на МИГ – Община Марица на адрес:  с. Калековец, ул. „Иван Вазов“ №5, тел.: 0877 184775.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.  Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: [email protected]

Пакетът документи за кандидатстване е достъпен на интернет страницата на Сдружение „МИГ – Община Марица“: http://www.leader-maritsa.eu, както и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg 

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина