Делегация от Съвместния изследователски център към Европейската комисия посети МУ-Пловдив

Автор: Plovdiv Now 10485
Делегация от Съвместния изследователски център към Европейската комисия посети МУ-Пловдив

Делегация от 12 независими експерти, ангажирани и координирани от Съвместния изследователски център (СИЦ, Joint Research Centre, JRC) към Европейската комисия бяха на мисия в рамките на ангажимента за извършване на стратегическа оценка на изграждащите се Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения в България и формулиране на препоръки за бъдещото им развитие.

Медицински университет – Пловдив беше домакин на срещата, в която взеха участие  Елена Андонова и Стоян Каймакчийски от  СИЦ  и Елизабет Киркорова от страна на ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската Комисия, както и представители на  управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, начело с Кирил Гератлиев – Изпълнителен директор на УО. 

Центърът за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ (BG05M2OP001-1.002-0005) е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на посещението на делегацията беше да се проследи напредъка по Проекта, да се запознаят с изградената вече научна инфраструктура, да разгледат оборудваните лаборатории и с екипа за управление да се обсъдят конкретни въпроси, свързани с бъдещото развитие на Центъра.

Проф. Мариана Мурджева – Ректор на Медицинския университет, ръководи срещата, в която трите Бенефициента: МУ – Пловдив, ПУ „П. Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография при БАН, направиха отделни презентации за напредъка на Проекта, представиха закупеното вече оборудване и поставиха конкретни въпроси, касаещи устойчивото развитие на Центъра след приключване на Проекта.

Последвалата дискусия продължи повече от 2 часа. Международните експерти координирани от СИЦ подготвят препоръки и предложения за функционирането на центровете от гледна точка на изграждане на подходяща организационна структура, управленски модели, възможности за осигуряване на устойчивост, включително финансова, участие в международни мрежи и сътрудничество с бизнеса.

Делегацията посети изследователска лаборатория към Центъра за компетентност, позиционирана в Катедрата по микробиология и имунология (Система за клетъчно сортиране за провеждане на специализирани молекулярно-генетични и фармако-терапевтични изследвания ин витро) и Симулационния тренировъчен център на МУ - Пловдив.

Предвижда се и допълнителна среща в партньорските организации (ПУ и ИМК-БАН).

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина