Важен проект „Бъдеще за децата“ започна в община Съединение

Автор: Plovdiv Now 18525
Важен проект „Бъдеще за децата“ започна в община Съединение
Проект „Бъдеще за децата“ е вече подписан и стартира неговото изпълнение.
 
Целта на проектното предложение е да подобри развитието на децата в ранна възраст Община Съединение; осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние - подобряване на благосъстоянието на децата и на техните семейства. Във връзка с изпълнението на СЦ 3 се предвижда да бъдат предоставяни услуги за ранна детска интервенция, насочени към деца в ранна възраст с увреждания и затруднения в развитието, или риск от развиване на такива. Услугите за семейно-ориентирана ранна детска интервенция ще се предоставят от екип от 5 специалисти, назначени към Центъра за обществена подкрепа за период от 24 месеца.
 
Специалистите ще извършват консултации на семейства и ще работят мобилно в естествената домашна среда на детето, както и ще взаимодействат със здравните специалисти, детските ясли, детските градини и другите социални услуги в общината в посока подобряване на ранното идентифициране на децата със затруднения, насочването им към услугата, и приобщаването на децата в услугите за образование и грижа. Това ще даде възможност да бъдат подобрени функционалните умения и развитие на децата, както и да се подобри качеството на живот и осигури социалното включване на тях и техните семейства.
 
В изпълнение на СЦ 2 проектните дейности са свързани с подобряване на информираността и здравната култура сред родителите на деца в ранна възраст , особено по отношение на здравната профилактика и превенция, достъпа до здравни грижи и услуги, и важността на ранното детско развитие и ранното идентифициране и адресиране на затрудненията. За целта ще бъдат ангажиран медиатори към ЦОП, който ще обхванат и селата в общината. Медиаторите ще взаимодействат с екипа за ранна интервенция и други услуги на територията на общината и ще провеждат дейности за информиране, консултиране, посредничество и насочване, вкл. сред ромските общности в селата.
 
Предвижда се също така да бъдат изготвени и въведени програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности , а именно програма за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране и "Здраво бебе";
Чрез проекта ще бъдат въведени механизми за насочване, сътрудничество и взаимодействие между различните услуги и структури на територията на общината, които ще доведат до интегриран подход към посрещане на нуждите на уязвимите деца и групи.
Чрез осъществяване на планираните въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и във връзка с внедряването на програмите, както и през провеждане на супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца ще бъде приложен интегриран подход и комплексност на подкрепата.
 
Като резултат ще бъдат подкрепени следните целеви групи:
- Деца в нужда и техните семейства;
- Служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина