Удължават патронажната грижа за възрастни и хора с увреждания в общините Куклен и Съединение

Автор: Plovdiv Now 1350
Удължават патронажната грижа за възрастни и хора с увреждания в общините Куклен и Съединение

Община Съединение в партньорство с Община Куклен са сключили допълнително споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на стойност 60 429,60 лв. За община Съединение средствата са 40 652,64лв., а за Община Куклен – 19 776,96лв.

По този начин ще бъде удължено предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи с допълнителен период от 6 месеца, с което ще се отговори на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания.

Специфични цели на проекта са: осигуряване на нов вид интегрирани мобилни здравно-социални услуги за дългосрочна грижа в общността в отговор на потребностите на хората от целевата група; осигуряване на достъп до качествен и устойчив модел за предоставяне на общински мобилни здравно-социални услуги; осигуряване на постоянни медико-социални грижи за хората от целевата група в домашна среда - повишаване капацитета на местната власт при предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в общността; създаване на заетост за хора в трудоспособна възраст, включително психологическа подкрепа, консултиране, обучение и супервизия.

Целевите групи, към които ще са насочени дейностите са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства – това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от грижа.

В проекта ще бъдат включени 55 лица. За Община Съединение ще бъдат 37 потребители, а за Община Куклен - 18. Интегрираните услуги ще стартират от 10.09.2020г. и ще се предоставят за срок от 6 месеца, а всеки нуждаещ се може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина