Община Сопот продава на търг два земеделски имота

Автор: Plovdiv Now 2311
Община Сопот продава на търг два земеделски имота

Община Сопот продава чрез публичен търг с явно наддаване поземлени имоти - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастралните регистри на града. Търгът ще се проведе на  03.10.2019 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ в сградата на общинската администрация, ул. ”Ив. Вазов”№ 55, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 68080.406.60, намиращ се в местност „Яса тепе“ и с площ на 788 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 6 070.00лв., цена на тръжната документация - 60.70 лв. /с включен  ДДС/, депозит за участие в търга в размер на 4 800.00 лв., час на търга – 10:30 часа.

Поземлен имот с идентификатор 68080.399.413, намиращ се в местност „Бозалан“ и с площ 526  кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих, при начална тръжна цена – 4 050.00 лв., цена на тръжната документация – 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 3 200.00 лв.,час на търга – 11:00 ч. 

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 09.09.2019 г. до  27.09.2019 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 27.09.2019 г., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД

Оглед на имота може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 09.09.2019 г. до 27.09.2019 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на14.10.2019 г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 04.10.2019 г. до 11.10.2019 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 11.10.2019 г.

За справка тел. 03134/60-03

Подобни новини

Иванка Милова

По повод статията на Община Сопот: От 25 г. не успяваме да си върнем земи от 17 декара, които са наследствени от баба ни !!! Нямало от къде да ни я върнат като общинска, а продават в същото време такава !!! До кога ще ни разиграват, няма да се откажем, ще се съдим до дупка !!! ????

10:19, 09.09.2019

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина