Търсят потребители, самотни или с увреждания, за новия социален център в Раковски

Автор: Plovdiv Now 4377
Търсят потребители, самотни или с увреждания, за новия социален център в Раковски

Открива се нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността в Раковски. Това става по проект на Девическо монашеско общество „Францискански мисионерки на пресветото сърце Исусово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020.

В тази връзка се обявява прием на документи за следните потребители, които ще ползват услуги в центъра:

- Нуждаещи се възрастни в риск - Това са възрастни лица, които без оказване на подкрепа не могат да се справят с ежедневните си дейности, лица, чиито близки са починали, неизвестни или възрастния е останал без тяхна подкрепа или самотноживеещи лица, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или друго нехуманно, унизително отношение в или извън семейството;

- Хора с увреждания – Пълнолетни лица с различен вид увреждания - физически, психически, ментални, установени с Експертно решение на ТЕЛК или други медицински документи.

- Възрастни хора над 65 г. възраст, в невъзможност за самообслужване, които поради физически увреждания ползват помощни средства - като бастуни, патерици, протези, инв. колички, както и ментални увреждания, които са в невъзможност за самообслужване /без болните в терминален стадий, тези които са загубили напълно възможност за самообслужване/.

Необходими документи:
- Заявление по образец
- Документ за самоличност за справка
- Документ за самоличност на законния представител за лицата, поставени под запрещение /за справка/
- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/копие/
- Медицински протокол на ЛКК

- Други медицински документи – актуална епикриза и др.
- Удостоверение за настойничество/попечителство /копие/
- Други документи

След приема на заявления, разглеждане на документите и събеседване с кандидатпотребителите, екип от специалисти от Центъра изготвя индивидуална оценка на потребностите. На база изготвените оценки се изготвя Протокол за класиране на кандидатите
от Комисията и окончателен списък, който се връчва на ръководителя за сключване на Договор за предоставяне на услуги. Крайните потребители на услугите са общо 50 лица.

Документи ще се приемат от 02.11.2020г. в сградата на ДМО „Францисканки мисионерки на пресветото сърце Исусово”, ул. „Филип Станиславов” № 24 /Манастира до църквата в кв. Генерал Николаево/, всеки работен ден до 16.00 ч./срок постоянен/.
Тел за връзка: 0886927737, 0878868792. С всички кандидати, ще бъде проведено събеседване.

Източник: Община Раковски

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина