Нова глоба наложи екоинспекцията на свинефермата в Белозем

Автор: Plovdiv Now 6783
Нова глоба наложи екоинспекцията на свинефермата в Белозем

През месец март експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив са извършили 83 планови и 25 извънредни проверки, като са дали 37 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Това става ясно от месечния отчет на екоинспекцията.

Институцията е реагирала своевременно и на постъпили 51 сигнала и жалби. Директорът на пловдивската екоинспекция е издал наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 59 000 лева. Най-високата от тях, в размер на 50 000 лева, е на свинеферма в село Белозем за извършване на дейност, без да притежава необходимото за това комплексно разрешително.

За нарушаване на екологичното законодателство служители на РИОСВ – Пловдив са съставили и 6 акта. Два от тях са на предприятие в Сопот и на складова база в Марково за нарушение на Закона за водите, след като при извършен мониторинг на отпадъчните води експертите са установили, че заложените в разрешителните индивидуални емисионни ограничения са превишени.

Акт е съставен и на гражданин за извършване на дейност по разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, без да притежава разрешителено. Сред нарушителите, на които са връчени актове е предприятие в Белозем и кмета на община Карлово за неизпълнение на поставени в комплексните разрешителни условия.

При извършен повторен контрол екипи на екоинспекцията са констатирали, че някои от дадените предписания не са изпълнени в срок. Такъв е случаят с дружество, стопанисващо кравеферма в Раковски, което е имала предписание да преустанови заустване на отпадъчни води в общински отводнителен канал, но не го е изпълнило. Екоекспертите са установили, че кметът на община Стамболийски също не е изпълнил даденото му предписание да почисти нерегламентирани замърсявания с отпадъци в землищата на селата Йоаким Груево и Ново село. За тези нарушения предстои налагането на санкции.

Съвместно с представител на ПУДООС е проверено изпълнението на строително-монтажни работи на съоръжения от Пречиствателна станция за отпадъчни водите на град Перущица. Въведена в редовна експлоатация е и пречиствателна станция с анаеробно стъпало на млекопреработвателно предприятие в град Карлово, като това ще намали натоварването на замърсяващи вещества към ПСОВ – гр. Карлово.

Прието е изпълнението на изцяло реконструирания градски фонтан в село Чешнегирово, община Садово, финансирано от програма „Чиста околна среда“. Жителите на селото вече се радват на почистените и благоустроени зелен площи и на модерното водно съоръжение с красиво облицовани стени и монтирани нови струйници за водни и светлинни ефекти, посочват още от екоинспекцията.

В резултат на осъществения превантивен контрол върху защитените територии е осигурено опазване на видовете и местообитанията в тях. Експерти на РИОСВ – Пловдив са извършили наблюдение на състоянието на млади фиданки дървовидна хвойна, засадени през 2023 г. на територията на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ с цел възстановяване популацията на вида, като е установено, че младите екземпляри са жизнени и с ясно видим пролетен растеж.

РИОСВ – Пловдив традиционно организира активна кампания по случай Световния ден на водата, 22 март, която премина под мотото „Вода за мир“. Тя включваше 10 инициативи, целящи да се акцентира върху необходимостта от прилагането на мерки и грижи за опазването на водата и устойчивото управление на този жизнено важен ресурс, справедливото му разпределение между народите и различните обществени групи, така че да се минимизират негативните ефекти от недостига на вода в условията на климатични промени.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина