Към настоящия момент съществуващите в общината услуги са крайно недостатъчни и има реална необходимост от социални дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, обосновава предложението си Николай Митков. Според кмета на Първомай по този начин се допълва Годишният план за развитие на социалните услуги в общината за 2021 година. Демографските показатели за общината показват устойчива тенденция към застаряване на населението. Расте броят на самотните възрастни хора, на безработните семейства, на хората с увреждания, на децата в риск. При възрастните хора съществуват социални и здравни проблеми, които предизвикват промяна в индивида и продуцират определени социални и здравни потребности, задоволяването на които ще се постигне, чрез реализация на настоящето проектно предложение.

Висок е броят и на нуждаещите се от услугата лица на територията на общината, които остават извън обхвата на съществуващите социални програми.», е и другият мотив на Митков. Предвижда се капацитетът на новата услуга да е 30 души, а мястото, в което да се ситуира - сградата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в град Първомай.