Свободно място за юрисконсулт обяви Община Перущица

Автор: Plovdiv Now 2729
Свободно място за юрисконсулт обяви Община Перущица

Община Перущица обявява свободно работно място за юрисконсулт. Длъжността е свързана със следните задължения:

Осъществява процесуално представителство на общината; Подпомага дейността на служителите от общинската администрация за законосъобразността на изготвяните от тях становища; Консултира служителите при издаване на заповеди, правилници, инструкции и други вътрешни нормативни актове; Задължително съгласува изготвените от служителите на администрацията предложения до Общински съвет - Перущица и взема участия в заседанията на общински съвет; Следи за законосъобразността на актовете за назначаване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения в рамките на администрацията.

Заемащият позицията трябва да има административно-техническа и юридическа подготовка на провеждането на процедурите за възникване на обществени поръчки; Изготвя становища във връзка с жалби на юридически и физически лица относно текущата дейност на администрацията; Съставя и води досиета на актове за установяване на задължения за ДНИ, МПС и ТБО съгласно изискванията на ЗАНН и кореспондира с НАП; Изготвя и води досиета на наказателни постановления от името на Кмета на Общината или упълномощено от него лице, въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения; Изготвя своевременно информация, отчети, доклади за установени административни нарушения и стопански престъпления и за предприетите мерки спрямо нарушителите.

Юрисконсултът своевременно запознава служителите на администрацията относно промени в законодателството, свързани с административното управление; Съгласува всички договори с контрагенти на общинската администрация; Изпълнява и други задачи, свързани с дейността му, поставени от ръководството на общината; Носи отговорност за съхраняване на работната документация; Спазва конфиденциалност по отношение на информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп при осъществяване на служебните си задължения; Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с длъжността му; Води регистър на договорите.

Необходимата образователна степен за заемане на дължността е "Магистър по право".

Документите за кандидатстване са: писмено заявление;  копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Назначаването е по трудово правоотношение. Професионален опит не се изисква. Основното трудово възнаграждение е 900 лв.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на община Перущица и по имейл: [email protected] до 31.08.2020г.

Телефон за връзка: 03143/2786

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина