Обновят футболни игрища във Войводиново, Скутаре и Строево по проект за близо 100 000 лева

Автор: Plovdiv Now 1386
Обновят футболни игрища във Войводиново, Скутаре и Строево по проект за близо 100 000 лева

Председателят на УС на МИГ-Община Марица Гергана Титюкова и кметът Димитър Иванов подписаха на 5 септември договор за финансиране по процедура  BG06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът „Подобряване на три спортни площадки в община "Марица" предвижда обновяване на игрища за минифутбол в дворовете на училищата в селата Войводиново, Скутаре и Строево.

Проектът е на стойност 99 777,70лв. и ще бъде финансиран от бюджета на МИГ- Община Марица чрез Стратегията за местно развитие с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

Обновяването на спортните площадки ще повиши качеството и условията на живот в тези населени места, както и на територията на община "Марица" като цяло. Подобряване на условията за спорт и игра в училищата стимулира движението, общуването и колективните занимания, като по този начин въздейства и върху подобряването на здравословното състояние на младите, тяхната мотивация и активност. Реализацията на проекта ще увеличи привлекателността на населените места в общината и ще задържи интереса на младите и активни хора.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина