Нова защитена зона край Стряма, Скутаре, Калековец и Маноле

Автор: Plovdiv Now 3495
Нова защитена зона край Стряма, Скутаре, Калековец и Маноле

Нова защитена зона ще бъде обявена. Става дума за „Трилистник“ в землищата на село Стряма, община Раковски, както и в селата Трилистник, селата Скутаре, Калековец, Маноле, община "Марица".

Общата площ е 6 69,620 дка.

Предмет на опазване в защитена зона са следните типове природни местообитания от Закона за биологичното разнообразие :

- Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara;

- Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition;

- Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;

- Низинни сенокосни ливади;

- Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris); 

- Балкано-панонски церово-горунови гори;

Ще бъдат защитени и бозайниците: Лалугер (Spermophilus citellus) и Пъстър пор (Vormela peregusna).

Защитата обхваща и земноводни и влечуги:

– Червенокоремна бумка (Bombina bombina),

- Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),

- Пъстър смок (Elaphe sauromates),

- Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),

- Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni),

- Шипобедрена костенурка (Testudo graeca).

Риби:

– Обикновен щипок (Cobitis taenia),

- Балкански щипок (Sabanejewia aurata),

- Маришка мряна (Barbus cyclolepis).

Безгръбначни:

– Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),

- Буков сечко (Morimus funereus),

- Бръмбар рогач (Lucanus cervus).

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина