МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА финансира нови два проекта чрез Стратегията за местно развитие

Автор: Plovdiv Now 1476
МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА финансира нови два проекта чрез Стратегията за местно развитие

Председателят на УС на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА г-жа Гергана Титюкова и кметът на Община Марица г-н Димитър Иванов подписаха поредните два договора за финансиране на проектни предложения чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Община Марица.

Първият договор е по процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ-Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът "Представяне на традиционни техники за работа с естествени материали" цели да се опази и да се създаде устойчиво развитие и популяризиране на нематериалното културно наследство в община "Марица", чрез включването му в съвременни културни практики и в неформално образование и художествени дейности.

Проектът предвижда да бъдат представени традиционните техники за работа с естествени материали като се организира еднодневна работилница в Културно-информационен център "Малтепе", с. Маноле. Ще бъде изработен и видео филм, който впоследствие ще се използва в дейността на Културно-информационния център, както и на други културни институции на територията на община "Марица".

Проектът е на стойност 16 380лв. и ще бъде финансиран от бюджета на МИГ-Община Марица чрез Стратегията за местно развитие.

Вторият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ-Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Проектът "Насърчаване за социално включване на лица в неравностойно положение от населените места на Община Марица" цели подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, както и на децата и семействата в неравностойно положение или в риск и повишаване на мотивацията им за самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности за социална интеграция.

Проектът включва предоставяне на почасови грижи в семейна среда на деца и лица с увреждания, както и психологическа подкрепа на лица и семейства в неравностойно положение. Дейностите по проекта се предвижда да обхванат жителите на всички 19 населени места от община "Марица", като при тяхното изпълнение ще се приложи интегриран подход за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството в комбинация с подкрепящи мерки, предназначени за зависимите членове на семейството в съответствие с техните индивидуални потребности.

Проектът е на стойност 285 999лв. и също ще бъде финансиран от бюджета на МИГ-Община Марица чрез Стратегията за местно развитие.

СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина