Търсят главен архитект на Лъки, предлагат се 1 500 лв. заплата

Автор: Plovdiv Now 2095
Търсят главен архитект на Лъки, предлагат се 1 500 лв. заплата

Конкурс за главен архитект обявиха в община Лъки. Той ще трябва да ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектиране и строителство в община Лъки. Сред задълженията на Архитект №1 са да  издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му от закона, да ръководи работата на Експертен съвет по устройство на територията, да одобрява проекти за изменение на ПУП, издава визи за проектиране, съгласува и одобрява инвестиционни проекти за нови сгради и преустройства, издава разрешения за строеж съгласно правомощията си, разрешения за поставяне на преместваеми обекти и други и други.

Кандидатите ще трябва да имат завършена магистратура със специалност архитектура. Необходима е и проектанстка правоспособност, както и минимум три години стаж. Според публикуваната обява, заплатата на новия служител ще бъде 1500 лв. 

Конкурсът ще се проведе на два етапа. Всички кандидати ще трябва да предоставят следните документи:

-Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

-Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

-Удостоверение за пълна проектантска правоспособност /при необходимост/;

-Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен;  документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

-Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

-Автобиография 

Документите се подават в деловодството на Община Лъки всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17,00ч. Крайният срок за кандидатстване е 30 април. 

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина