Община Асеновград търси фирми за изграждане на инфраструктурата в “Баделема 2“

Автор: Plovdiv Now 3547
Община Асеновград търси фирми за изграждане на инфраструктурата в “Баделема 2“

Община Асеновград обявява обществената поръчка с предмет: Изграждане на част от инженерна инфраструктура на част от клартал "Баделема 2", град Асеновград“, включваща следните обекти:

- Водопровод, канализация и баластриране на ул. „Матей Преображенски“, гр. Асеновград.

- Водопровод, канализация и баластриране на 2 улици без име, преки на ул."Матей Преображенски", гр.Асеновград

- Ул."Младежка" и връзката и с ул."Искра"

Целта на строежа е да се изпълни водопровод и канализация по изготвен одобрен инвестиционен проект на улица „Матей Преображенски“ и две нейни преки, както и да се положи основа на уличната мрежа в квартала. Основните дейности, предвидени за изпълнение са: изкопи, подравняване, валиране, доставка и полагане на трошенокаменна настилка за основа, изграждане на водопровод и канализация, пожарни хидранти, ревизионни шахти.

Прогнозната стойност на обществената поръчка по настоящата процедура е в размер на 319 333,33 лв. (триста и деветнадесет хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) лева без начислен ДДС или 383 200,00 лв. (триста осемдесет и три хиляди и двеста лева) лева с начислен ДДС.

Възложителят в лицето на Община Асеновград определя срок за изпълнение на СМР, както следва:

Обект 1: Водопровод, канализация и баластриране на ул. „Матей Преображенски“, гр. Асеновград - минимален срок за изпълнение – 90 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 180 календарни дни;

Обект 2: Водопровод, канализация и баластриране на 2 улици без име, преки на ул."Матей Преображенски", гр. Асеновград - минимален срок за изпълнение – 30 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 60 календарни дни;

Обект 3:  Ул."Младежка" и връзката и с ул."Искра" - минимален срок за изпълнение – 30 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 60 календарни дни;

Срокът за изпълнение  на всеки отделен обект се оферира от участниците, като същият не може да бъде по-кратък от минималния, определен от изпълнителя, както и не може да бъде надвишаващ максимално регламентирания. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина