Община Асеновград обявава обществена поръчка за полагане на основа на улична мрежа

Автор: Валерия Василева 273
Община Асеновград обявава обществена поръчка за полагане на основа на улична мрежа

Община Асеновград обявява обществената поръчка с предмет: „Изграждане на част от инженерна инфраструктура на кв.36, град Асеновград". 

Целта на строежа е да се положи основа на уличната мрежа в квартала, като при стръмните улици се предвижда полагане на настилка от пътни ивици. Ширините на улиците са предвидени съгласно регулационен план, като трасирането им на място ще бъде изцяло за сметка на Изпълнителя. Основните дейности, предвидени за изпълнение са: изкопи, подравняване, валиране, доставка и полагане на трошенокаменна настилка за основа, доставка и полагане на пясъчна основа за полагане на пътни ивици 50/25/10. Предвижда се изграждането на дъждоприемни шахти и включването им към съществуващата канализационна мрежа.

Прогнозната стойност на обществената поръчка по настоящата процедура е в размер на 168 250,00 лв. (сто шестдесет и осем хиляди двеста и петдесет) лева без начислен ДДС или 201 900,00 лв. (двеста и една хиляди и деветстотин) лева с начислен ДДС.

Възложителят определя срок за изпълнение на СМР, както следва: минимален срок за изпълнение – 60 календарни дни и максимален срок за изпълнение – 90 календарни дни. Срокът за изпълнение на СМР се оферира от участниците, като същият не може да бъде по-кратък от минималния, определен от изпълнителя, както и не може да бъде надвишаващ максимално регламентирания.

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо. Преди започване на работа, Изпълнителя следва да съгласува работния си график с Възложителя.

Не се допуска разминаване между предложения срок за изпълнение в линейния календарен график и посочения в Техническото предложение срок за изпълнение на СМР, както и предложение за срок на изпълнение, което е извън посочените минимални и максимални срокове за изпълнението на поръчката, посочени в документацията за участие.

Участник, чието предложение за срока на изпълнение не съответства на този посочен в линейния календарен график и не е съобразено с определените от Възложителя минимални и максимални срокове за изпълнението на СМР ще бъде отстранен от участие в следващия етап на оценка на предложението.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина