Обществена поръчка търси изпълнител за поддържане на шахтите в Асеновградско

Автор: Plovdiv Now 541
Обществена поръчка търси изпълнител за поддържане на шахтите в Асеновградско

Обявена е обществена поръчка с предмет  „Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград” с прогнозна стойност 70 000 лева без ДДС. 

Дейностите включват: почистване на дъждоприемните шахти по улиците и площадите на община Асеновград от образуваните наноси и попаднали твърди отпадъци; Изваждане на наноса на повърхността в найлонови чували; Натоварване на наноса на превозно средство и почистване на пространството около дъждоприемната шахта в деня на почистването им; Изхвърляне на наноса в градско сметище Капсида, отстоящо на 3 км. извън града, в деня на почистването; Подмяна на изгнили кофи, натрошени или липсващи гривни;

Поръчката предвижда още: Подмяна, нивелация и укрепване на счупени и липсващи решетки с изработени от полимер бетон и отговарящи на български държавен стандарт, както и издържащи на натоварване не по-малко от 250 kN; Участие в екстремни ситуации - отваряне на шахти при проливни дъждове, възстановяването на шахтите в рамките на 2 часа след спиране на дъжда; създаване на временна организация на движението, улесняваща движението на активния масов и градски транспорт при заваряване и възпрепятстване създаването на предпоставки за пътнотранспортни произшествия, както и други дейности, произтичащи от създадената ситуация.

Минималният гаранционен срок на доставените и монтирани елементи е 36 /тридесет и шест/ месеца. 

Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в обявата.

Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата,  дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката .

Под „идентичен или сходен следва да се разбира почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти."

За доказване на съответствието участниците представят списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

При сключване на договор, класираният на първо място участник е необходимо да представи  удостоверения за добро изпълнение за декларираните идентични или сходни с предмета на поръчката услуги, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.

Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни  дни, считано  от крайния срок за представяне на офертите.

Методиката за определяне на комплексна оценка на офертата е „най-ниска цена”.

Обявата се  публикува на интернет - страницата на Възложителя, в профила на купувача на адрес:

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190903Gejo1738140

Офертите се подават в деловодството на  Община Асеновград на адрес: гр.  Асеновград, пл.”Акад. Николай Хайтов” №9  до деня, обявен в обявата.

Офертите се представят от участниците лично или чрез упълномощено лице, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на посочения по-горе адрес.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина