Комисията за корупция се зае с общински съветници от Асеновград заради конфликт на интереси

Автор: Plovdiv Now 12160
Комисията за корупция се зае с общински съветници от Асеновград заради конфликт на интереси

С решения, приети на заседание вчера, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество е установи ла наличие на конфликт на интереси по отношение на няколко лица по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНП.

Двама от тях са общински съветници в Асеновград по сигнал, че единият участва в управлението на спортни клубове, финансирани от общината, и е гласувал „за“ тези субсидии, а вторият – за това, че е гласувал месечното възнаграждение на баща си, който е кметски наместник в населено място в същата община.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и  документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За всяко от лицата, посочени по-горе, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в надлежно подадени сигнали и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси, споменати по-горе, са неокончателни и подлежат на обжалване пред административните съдилища.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина