Полицията погна колите с газови уредби в Пловдивско

Автор: Plovdiv Now 32490
Полицията погна колите с газови уредби в Пловдивско

Масови проверки по пътя започна  КАТ в Пловдивско. От седмица на територията на цялата страна е стартирана специализирана полицейска операция свързана с допълнително монтираните газови уредби. В Пловдив и региона тя е стартирана от 17 февруари със заповед на Главна дирекция национална полиция. Проверките ще продължат до 28, но това няма да е последната акция, съобщават от МВР.

Проверките са насочени към установяване на случаи по чл.15, ал.12 от Наредба I – 45/2000г., при които е налице изменение в конструкцията на превозното средство, представляващо монтиране на уредба, позволяваща работа на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ и това обстоятелство не е заявено пред съответното звено „Пътна полиция“ в законоустановения срок.

Съгласно чл.3 ал.5 от Наредба I-45/2000г. промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията по чл.14, настъпила  след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен газ или сгъстен природен газ, но не по – късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл.148, ал.1 от Закона за движението по пътищата.

Собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение се наказва с глоба в размер на 150 лева

Как да процедира водач на МПС, който е поставил газова уредба, но не е предприел отразяване на промяната в контролния талон на автомобила си?

При монтиране на допълнителна уредба, позволяваща работа на двигателя на автомобила с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се изисква изменението в конструкцията да бъде заявено в Пътна полиция. И това не е някаква новост, а е в сила от 2014 година.

Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство. На база на това се извършва промяна в данните в свидетелството на МПС. За да бъде издаден нов талон с отразен съответния вид гориво, собственикът на превозното средство  трябва да представи удостоверение за първоначална проверка на газовата уредба. Този документ се издава от лицензирани сервизи. 

Лицата, извършили първоначалната проверка на монтираните на ППС допълнителни горивни уредби, издават протокол по образец в два екземпляра – единият за лицето, представило ППС за проверка, а другият – за лицето, извършило проверката. Пунктовете би следвало да създават и поддържат база с данни с информация за издадените протоколи. 

Прегледът на газова уредба е част от годишния технически преглед на превозното средство. Вписването й само в документите за годишен технически преглед не е достатъчно за удостоверяване на законно поставена модификация.

Съгласно изискванията на Наредба I 45/2000 на МВР, всяка промяна на данните за вида на горивото на превозното средство,  следва да бъда отразена в регистрационните талони. 

 Вписването на промяната на вида на използваното гориво в сектор “Пътна полиция Пловдив”  се извърша в следния ред: 

Посещавате сектора, като не е задължително да сте с автомобила.

Регистрацията е само по документи.

Задължително трябва да представите голям и малък талон на МПС , валидна полица на застраховка “Гражданска отговорност”, документи за преминат годишен технически преглед на МПС и удостоверение/ протокол за първоначална проверка на монтираната газова уредба.

Законът предвижда  направената промяна да бъда отразена в  срок  не по- късно от три години от първоначалната проверка на монтираната газова уредба. Таксата, която дължите  за  преиздаване на регистрационните талони– голям и малък е 20 лв.

Можете да я заплатите в банковия офис в сектор “Пътна полиция или през ПОС терминал на гишето.  Ако предпочетете да направите плащането през банката, обслужваща сектор “Пътна полиция” дължимата сума е  24 лева.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина