Излезе заповедта за отваряне на заведения за хранене и игрални зали у нас

Автор: Plovdiv Now 2766
Излезе заповедта за отваряне на заведения за хранене и игрални зали у нас

Заповедта за отваряне на заведения за хранене и игрални зали вече е факт. Ресторантите и казината могат да работят при запълване на 50% от капацитета им, от 6:00 часа сутринта до 23:00 часа вечерта. Съгласно заповедта, нощните клубове отварят от 1 април.

Въвеждат се строги противоепидемични мерки - персоналът е задължен да носи маски, допускат се не повече от шестима души на маса. 

Забраната за организиране на групови групови екскурзии с организиран транспорт в чужбина се удължава до края на месец март.

Ето го пълният текст на заповедта: 

 1. IИзменям и допълвам Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. и Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г., както следва:
 2. 1. Създава се т. 1з:

„1з. Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания.“.

 1. 2. Точка 2 се отменя.
 2. 3. Точка 4 се изменя така:

            „4. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.

 1. 4. Точка 4а се отменя.
 2. 5. Точка 6 се изменя така:

„6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.

 1. 6. Точка 11 се изменя така:

„11. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа. От 1.04.2021 г. се допускат и посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове.“.

 1. 7. Точка 11а се отменя.
 2. 8. Точка 12 се изменя така:

„12. Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителите и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.“.

 1. 9. Точка 14 се изменя така:

„14. До 31.03.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина.“.

 1. 10. В т. 16 думите „и базари“ се заменят с „базари и изложения“.
 2. II. Заповедта влиза в сила от 1.03.2021 г.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина