Доц. Христо Паунов: Омбудсманът на Пловдив трябва да е институция, която да се изпълни максимално със съдържание

Автор: Plovdiv Now 2014
Доц. Христо Паунов: Омбудсманът на Пловдив трябва да е институция, която да се изпълни максимално със съдържание

Доц. д-р Христо Паунов живее и работи в град Пловдив. Завършил е средното си образование в Образцова Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“. Висше образование по специалността „Право” завършва в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 1999 г., след конкурс, започва работа в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”, където преподава и сега в катедра „Публичноправни науки“. Провежда лекции по Конституционно право, Парламентарно право, Конституционни основи на публичната администрация, Конституционни основи на международните отношения, Омбудсман и други.

Ръководител е на Магистърска програма „Публична администрация“. От 2014 до 2020 г. вкл. е бил член на редакционната колегия на списание „Studia Iuris“ – специализирано юридическо онлайн издание на Юридическия факултет. Защитил е дисертационен труд в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и има придобита научна степен „доктор по право“. Доцент е по Конституционно право в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2017 до 2019 г. е бил заместник-декан на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Христо Паунов има обществена активност, свързана с професионалната му насоченост и научно-преподавателската му дейност. Той член на Националния съвет на Българския Червен кръст. Бил е член на Националната Етична комисия по трансплантация (2010 – 2015 г.) и председател на Българския Младежки Червен кръст (2000 – 2002 г.). През 2013 г. е издадена книгата му „Ревизия на Конституцията на Република България“, а през 2016 г. – книгата „Държавни символи“. Участвал е в конференции, семинари, обучения и специализации в България, Швейцария, Великобритания, Австрия, Италия и Полша.

Има публикации в специализирани списания и сборници, както и в периодичния печат. Участва като член на научни журита в процедури по придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във висшите училища в Република България. През есента на 2019 г. е избран за омбудсман на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Trafficnews зададе няколко въпроса на преподавателя от Юридическия факултет на ПУ, който е един от осемте кандидата за обществен посредник.

- Защо решихте отново да се кандидатирате за омбудсман на Пловдив?

- През 2016 г. участвах в конкурса за обществен посредник на Община Пловдив и бях класиран сред първите три места. Тогава конкурсът се провали, но вместо да бъде проведен нов, беше избран т. нар. „временно изпълняващ длъжността обществен посредник“. Не бих желал да коментирам факта, че това „временно“ продължава повече от 5 години.  Според мен, тогава обществените очаквания на пловдивчани не бяха оправдани. Сега се кандидатирам отново с убедеността, че притежавам необходимите знания, умения и опит в тази област. Навремето бях подкрепен формално и неформално от немалък брой хора – а това ме задължава и морално, и професионално, отново да участвам в този конкурс. Общественият посредник на Пловдив трябва  да е институция, която да се изпълни максимално със съдържание и дейности. Мисля, че мога да направя крача напред в тази посока.

- Какви са предизвикателствата, които ще имате, ако заемете тази позиция?

- Дейностите, които се извършват във връзка с упражняването на функциите на обществения посредник са разнообразни и същевременно с това и доста динамични. Едно от големите предизвикателства, които стоят пред подобен вид институции е те да направят така, че да се подобри качеството и достъпността на административните услуги, предоставяни от общинската администрация. Работата в условията на Ковид-кризата също е предизвикателство, понеже дейността на  омбудсмана е публична и прозрачна. От една страна е необходимо да се осъществява пряка и директна връзка с пловдивчани, а от друга да се спазват противоепидемичните мерки. Тук на помощ могат да дойдат информационните и комуникационните технологии. Организирането на работата на приемната на обществения посредник, както и осигуряването на равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси също е задача, която е заредена с известен вид предизвикателство.

- Какъв опит натрупахте като омбудсман в Пловдивския университет?

- В края на м. септември 2020 г. Академичният съвет на Пловдивския университет ме избра за омбудсман на ПУ. Тази длъжност съществуваше и преди в правилника на Университета, но се оказа, че аз съм първият хабилитиран преподавател, който заема тази позиция в ПУ, като номинацията ми беше направена от Юридическия факултет и Факултета по математика и информатика. През този близо едногодишен период успях да конституирам фигурата на омбудсмана на ПУ, започвайки от нулата. Изготвиха се Правила за организацията и дейността на омбудсмана, профил в социалните мрежи, чисто нова интернет страница. Участвах в медийни изяви, създадох постоянна рубрика „Гражданско образование“ във вестника на Пловдивския университет. А паралелно с тези дейности организирах приемна за  служители и преподаватели, която се реализира и чрез физически срещи в каминета ми, и онлайн посредством възможностите, които предлага интернет. Съвместно със Студентския съвет разработваме концепция за т.нар. Академия за кариерно развитие, а също така и благотворителната инициатива „Добрият дарява надежда“. Разработил съм няколко обучителни модула, които предлагам на университетската общост в качеството си на омбудсман, а също така планирам и стартирането на стажантска програма. Проведох няколко информационни срещи и участвах в дискусионни форуми. Така че, тази първа година за мен беше доста динамична и интересна.

Омбудсман или заместник-омбудсман е по-привлекателната позиция за Вас?

- Забелязвам, че в детайли сте се запознали с правилника на пловдивския обществен посредник. Така е, общественият посредник работи, подпомаган е в дейността си от двама заместници, които също се избират от Общинския съвет. Моето мнение е, че тази институция трябва да работи на екипния принцип. По-важното е да се „комплектова“ изцяло институцията – тоест да бъде избран обществен посредник, както и двама негови заместника. Лично за мен не е толкова  водещо това дали си  титуляр на длъжността или заместник, а дали можеш да работиш в екип с колегите си, за да изпълняват пълноценно функциите на обществения посредник. Показал съм през годините, че мога да работя в екип, че съм отборен играч, който има и своите индивидуални, професионално значими и общественополезни качества.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина