Банка откри сметка на пловдивски музикант, без той да знае, сега си иска таксите

Автор: Добринка Димова 416
Банка откри сметка на пловдивски музикант, без той да знае, сега си иска таксите

Изплащане на обезщетение за отчужден имот се превърна в истински фарс за пловдивския музикант Рангел Янков. В продължение на шест години той изобщо не разбира за сметката, открита на негово име в „Инвестбанк” АД. Когато все пак е уведомен за преведената му сума в размер на 300 лева, се оказва, че трябва да върне 100 лв. от тях за такси. Казусът стига дори до Комисията за защита на потребителите, но въпреки че решението е в полза на музиканта, банката категорично отказва да се съобрази. „Смятам, че трябва да ми бъдат отменени наложените такси за обслужване на сметката, след като не съм знаел за съществуването й. Коя институция обаче може да защити правата ми”, постави въпроса пред наш репортер синът на известния изпълнител на народни песни Крум Янков.      

Всичко започва през август 2012 г., когато банката открива на негово име сметка без неговото знание. Влогът на името на Янков, както и влогове на роднините му, били открити от Община Пловдив за изплащане на обезщетение при отчуждаване на имот, тяхна собственост. Откриването на сметката е договорено между „Инвестбанк” АД и Община Пловдив, като влоговете стояли блокирани по нареждане на общината. За сметката си пловдивчанинът узнал чак в края на 2018 г. при връчване на заповедта от Община Пловдив за изплащане на обезщетението при отчуждаване на имота. Човекът не е потърсен от банката за подписване на Рамков договор, не е давал съгласие за съществуването и таксуването на сметката, открита на негово име. Той е категоричен, че от 2012 г., когато е открита сметката, нито веднъж не е бил потърсен, за да получи извлечение от сметката или да бъде уведомен за условията, при които е обслужван. Не е получил обратна информация, въпреки че е трето лице в процедурата за откриване на сметката, за което счита, че банката е в налушение. Също така има претенции и че „Инвестбанк” АД е разполагала с личните му данни без негово знание.  

През януари 2019 г., отивайки в банката, Янков бил приканен да подпише Договор за откриване и водене на безсрочен влог и Рамков договор за платежни услуги, като бил уведомен, че може да получи парите си, след като бъдат удържани таксите за обслужване на сметката от откриването й – в размер на 100 лева. „Отказах да го направя”, казва мъжът.

В отговор на жалбата, която изпратил, „Инвестбанк” го препратила да урежда претенциите си с Община Пловдив, което той счита, че не е негова работа. Позицията му е, че ако условията за таксуване на сметката са договорени между банката и Общината на база на някакъв документ, той не е запознат с него и не счита, че е страна по това споразумение. Категоричен е, че таксите за обслужване на сметката трябва да бъдат анулирани, тъй като фактически не е получавал обслужване под никаква форма, или да бъдат анулирани по давност .

Той изпраща жалба до Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите, в която участва и представител на Асоциацията на банките в България. Помирителната комисия излиза със становище, че банката трябва да му изплати цялата сума, вложена от Община Пловдив по сметката. В сатонвището е записано, че „предвид разпоредбите на законодателството относно задълженията за предоставяне на потребителите на подробна предварителна информация за услугите, в това число такси и комисионни, както в случаите на рамкови договори, така и при еднократни платежни операции, банката няма правни основания да делегира на Общината задълженията си за информиране на титуляра за откритата на негово име сметка при нея и за условията, при които я води”.

Банката обаче отказва да приеме изготвеното помирително предложение.

На официално запитване от наш репортер с какъв мотив „Инвестбанк” АД отказва да приеме помирителното предложение, почихме следния писмен отговор: Банката е действала добросъвестно, коректно и в съответствие с нормативните изисквания и предвиденото във вътрешнобанковите правила и регулации. Накратко: сметката е открита от Община Пловдив като сметка в полза на трето лице в съответствие с чл. 29, ал. 1 от Закона за общинската собственост в редакцията му, действала към датата на откриване на сметката. Сумата на обезщетението е вложена по сметката преди влизане в сила на заповедта съгласно действалия тогава закон. Както тогава, така и сега законът не урежда специални изключения за този тип сделки от общия ред за прилагане на такси и комисиони за ползване на банкови услуги.

Във връзка с предоставяните платежни услуги по откриване и обслужване на сметката, банката има право на възнаграждение – стандартни такси и комисиони, определени съгласно действащата Тарифа за условия лихви, такси и комисиони, прилагани от „Инвестбанк“ АД за физически лица.

С поемането на правата на титуляр на сметката по договора се поемат и задълженията за такси и комисиони по договора. Ако не желае да заплаща занапред този разход, титулярят на сметката има право и възможност по всяко време от договора си с банката да подаде искане за закриване на сметката с едномесечно предизвестие, каквото не е направено до момента.

 „Инвестбанк“ АД няма отношение към правните и фактически взаимоотношения между Община Пловдив и г-н Рангел Янков. Ангажиментът за информиране на бившите собствениците на отчуждени имоти относно хода на процедурата, откриването на сметката и условията за ползването й е на Община Пловдив.

От банката уточяват също, че е спазена стандартната процедура за работа със сигнали, жалби и запитвания от клиенти, като случаят е разгледан от компетентен за това орган на  „Инвестбанк“ АД.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина