Търсят с конкурс секретар на МКБППМН в Стамболийски

Автор: Plovdiv Now 6252
Търсят с конкурс секретар на МКБППМН в Стамболийски

Конкурс за длъжността Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) е обявен в Община Стамболийски

Минималните изисквания за заемане на длъжността са : образование – висше; образователнo-квалификационна степен – бакалавър; професионален опит – 1 година; ранг - IV-ти младши; кандидатите да отговарят на изискванията, установени в чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

Специфични изисквания и компетентности, необходими за изпълняване на длъжността са: висше образование по специалност - социология, педагогика, психология и право; аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения; комуникативна компетентност - ефективен обем на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма; работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел; фокус към клиента - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услугите и дейностите; ориентация към резултати - постигане на високи резултати.

Допълнителни изисквания: компютърни умения; работа с нормативна база.

Специални умения/компетенции: способност да планира, организира и контролира собствената си дейност; способност да работи ефективно с колегите си; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите; обективност на преценката; отдаденост на работата си и способност да работи добре; стремеж за успех и желание да развива собствения си потенциал; компетентност по нормативната уредба, свързана с работата на комисията и на направление „ОВК”.

Конкурсът да се проведе по реда на чл.24, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

- Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

- Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС - по образец, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

- копие на документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

- копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

- копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата;

- копие на лична карта;

- автобиография. Копията на приложените документи да бъдат заверени лично от кандидатите с "вярно с оригинала", дата и подпис.

Документите за участие в конкурса се подават в 14-дневен срок от публикуването на обявата на 14 май 2020 година, от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в Деловодството на Община Стамболийски, на адрес: гр.Стамболийски, ул."Г.С.Раковски” №29, партер.

Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.6 не се регистрират. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на сайта на Община Стамболийски.

Заемащият длъжността Секретар подготвя и организира разглеждането на възпитателните дела на малолетни и непълнолетни. Организира пленарните заседания и изготвя планове за дейността на МКБППМН. Подготвя отчетния доклад. Взаимодейства с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците. Сезира специализираните органи, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица. Осъществява координация между институциите, свързани с дейността на ЦНСТ Стамболийски. Организира, контролира, координира непосредствено дейностите по образование между РИ на МОН и Общински училища и детски заведения.

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността - 610 лв.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина