Община Стамболийски търси желаещи за поста “Юрисконсулт“

Автор: Plovdiv Now 2227
Община Стамболийски търси желаещи за поста “Юрисконсулт“

Община Стамболийски търси да назначи юрисконсулт и обявява прием на документи за желаещите да заемат длъжността. Срокът за подаването им е до 17:00 часа на 19.11.2019 год. в деловодството.

Общите изисквания за заемане на длъжността са висше образование – магистър, като професионален опит не се изисква.

Специфични изисквания и компетентности, които трябва да притежават кандидатите са висше образование по специалност "Право"; аналитична компетентност за събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения; комуникативна компетентност за ефективен обем на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма; работа в екип за управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел; фокус към клиента за ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услугите и дейностите;  ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

Допълнителни изисквания за заемане на поста са придобита юридическа правоспособност, компютърни умения, работа с нормативна база.

Специални умения и компетенции: способност да планира, организира и контролира собствената си дейност; способност да работи ефективно с колегите си; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление; автобиография във формат CV; копие на документ за завършено образование; копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията - документи удостоверяващи професионален опит и/или допълнителните умения и квалификации; копие на лична карта. Копията на приложените документи следва да бъдат заверени лично от кандидатите с "вярно с оригинала", дата и подпис.

Юрисконсултът изработва, подготвя, докладва и предоставя за подпис на възложителя необходимите документи за провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в ЗОП. Изпраща обявления, писма, покани и др. във връзка с процедурите до МС, държавен вестник, местни вестници, Агенцията за малки и средни предприятия, фирми и др.

Следи за спазване на сроковете по ЗОП и окомплектоването, и съхранението на документацията. Подава информация в регистъра за обществени поръчки. Изработва справки и подава информация за проведените и провеждащите се процедури. Координира осъществяването на процедурите между отделните звена на ОА. Следи за нормативните промени във връзка с обществените поръчки. Извършва и други дейности, свързани с обществените поръчки, възложени от Кмета и Секретаря на Общината. Участва в комисиите за обществени поръчки по заповед на Кмета на Общината.

Подготвя или проверява всички договори, по които Община Стамболийски е страна и контролира спазването им. При съмнения за наличие на закононарушение при осъществяване дейността на ОА и на звената и дейностите към нея предлага и участва в извършването на проверки и при потвърждение на съмненията предлага на Кмета мерки за отстраняването на нарушенията и за санкциониране на виновните лица.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина