Обявен е конкурс за управител на Медицински център I в Стамболийски

Автор: Plovdiv Now 3420
Обявен е конкурс за управител на Медицински център I в Стамболийски

Конкурс за управител на Медицински център I в Стамболийски обяви Общината. 

Изискванията към всеки кандидат са да е магистър по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователноквалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

Други изисквания към кандидатите са да имат най-малко пет години трудов стаж като лекари, съответно лекари по дентална медицина, или икономист. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани, както и да не са лишени от право да упражняват търговска дейност.

Необходимите документи за участие в конкурса са: заявление - по образец; професионална автобиография; актуално свидетелство за съдимост; декларация от кандидата, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност; копие на дипломи за завършено висше образование и професионална квалификация, заверени от кандидата с „вярно с оригинала" и подпис; документи, удостоверяващи трудов/служебен стаж, заверени от кандидата с „вярно с оригинала" и подпис; програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, поставена в отделен запечатан плик, върху който са изписани имената на кандидата и е положен подпис; медицинско свидетелство; документ за самоличност - заверен от кандидата с „вярно с оригинала" и подпис.

Към заявленията за участие в конкурса се прилагат два отделни плика. Първият трябва да съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие. Във втория плик се поставя програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

Документите за участие в конкурса ще се приемат в деловодството на Община Стамболийски на адрес гр. Стамболийски, ул. „Г.С. Раковски" № 29, от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., от деня следващ деня на публикуване на обявата, до 17.00 ч. на 25.06.2020 г.

Конкурсът ще се проведе на 03.07.2020 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала на Община Стамболийски, ул. „Г.С. Раковски” №29, ет.3, в деня на конкурса да се представят дипломи и приложения към тях в оригинал, за справка.

Конкурсът ще се проведе на три етапа: първи етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания по чл.3, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №9; втори етап - представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; трети етап - събеседване с кандидатите.

Източник: Община Стамболийски

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина