Екоинспекцията: Глоби в Стамболийски и Садово, актове за кариерата край Белащица и бизнеспарка в Маноле

Автор: Plovdiv Now 880
Екоинспекцията: Глоби в Стамболийски и Садово, актове за кариерата край Белащица и бизнеспарка в Маноле

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив направи през август 168 проверки на 154 обекта, от които 55 планови и 113 извънредни. Извършени са и 11 комплексни проверки по компоненти и фактори на околната средa, от които 4 планови. В рамките на проведения контрол са дадени 44 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони бяха съставени 4 акта, от които 2 са за констатирано неизпълнение на дадени предписания. Осем са наказателните постановления, с които са наложени глоби в размер на 19 300 лева.

Общо събраните суми от екоинспекцията по наложени глоби и санкции са 26 284 лева. От получените суми 18 387 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Садово - 55 014 лева, Стамболийски – 8 045 лева и Пловдив – 2 658 лева.

През изминалия месец екоинспекторите реагираха своевременно на 45 постъпили сигнали на „зеления телефон“ и на 13 писмени жалби.

За установени нарушения на екологичното законодателство или на неизпълнение на дадени предписания са съставени актове на „Гиро ленд“ ЕООД, „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, „Стиросаур“ ЕООД, „Бизнеспарк Маноле” ООД и други.

За периода са приложени процедури по 92 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти по реда на чл. 2 ал. 2 от Наредбата по оценка на съвместимостта за инвестиционни предложения,  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, в т.ч. и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми.

Изготвени са и 15 становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са 7 решения за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони на инвестиционни предложения, попадащи в границите на защитени зони, както и 6 регистрационни документи. В РИОСВ – Пловдив е проведен и един eкспертен екологичен съвет.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина