Публично обсъждане кани хората в Сопот, темата е дългосрочен общински дълг

Автор: Plovdiv Now 1880
Публично обсъждане кани хората в Сопот, темата е дългосрочен общински дълг

Обществено обсъждане ще се проведе в Сопот, а темата е за поемане на дългосрочен общински дълг. Поканени са жителите на общината, бизнеса, организации и всички, които проявяват интерес. На срещата ще бъдат обсъдени параметрите на кредита.

Той ще се използва за рефинансиране  на  съществуващ краткосрочен дълг по договор за банков заем. Заемът по този договор, в размер на 500 000 лв., бе предназначен за финансиране на текущи разходи, в т.ч. капиталови разходи, поради недостиг на средства, възникнал при временен касов разрив на бюджета на общината, поет с решение № 12 от 17.12.2019г. на Общински съвет.

Дългът ще дългосрочен, поет с договорза общински заем. Максимален размер на дълга – 500 000 лв. Срокът за погасяване на дълга се предвижда да е до 05.01.2023 г.

Условия за погасяване на дълга са учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сопот, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Сопот по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Обсъждането ще се проведе на 05.03.2020, от17.00 часа, в зала „Хаджи Гьока Павлов“ в Сопот.

Източник: Община Сопот

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина