Община Сопот продава на търг два поземлени имота

Автор: Plovdiv Now 793
Община Сопот продава на търг два поземлени имота

Община Сопот обявява продажба чрез публичнен търг с явно наддаване  на поземлени имоти /ПИ/ - частна общинска собственост, по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на града. Търгът ще се проведе на 12.08.2019 г. в зала „Хаджи Гьока Павлов“ на община Сопот, ул. ”Ив. Вазов”№ 55, както следва:

- Поземлен имот в местност „Яса тепе“ с площ 327 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – За земеделски труд и отдих, при начална тръжна цена - 2160.00лв., цена на тръжната документация – 48.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 1 700.00 лв., час на търга – 13:30 часа. 

- Поземлен имот  в местност „Манастирски лозя“ с площ 848 кв. м.; Трайно предназначение на територията – Земеделска; Начин на трайно ползване – Лозе, при начална тръжна цена – 11 195.00 лв.,цена на тръжната документация – 112.00 лв., депозит за участие в търга в размер на 8 900.00 лв., час на търга – 14:00 часа. 

Тръжната документация се получава от деловодството   на Община Сопот, ет. 1 стая 3  от 15.07.2019 г. до  07.08.2019 г. в рамките на работното време на Община Сопот, от 8.00 до 16.00 часа, срещу представена фактура и приходен касов ордер за заплащането й.

Тръжната документация за участие в търга се подава до 16.00 часа на 07.08.2019 г., ет. 1 стая 3 в деловодството на общината.

Депозита за участие се внася в касата на общината или по сметка на Община Сопот ВG56DEMI92403300199413 в „Търговска банка Д“ АД

Оглед на имота може се извършва всеки работен ден от 14 часа до 16 часа от 15.07.2019 г. до  07.08.2019 г. след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и те не могат да бъдат заменени от резервни членове, търгът се отлага за същия час и място на следващия работен ден.

Повторен търг, в случай че имота не се продаде на първия търг, ще се проведе на 22.08.2019  г. при същите условия. Закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг от 14.08.2019 г. до 20.08.2019 г. и подаване на същата за участие в повторния търг до 16 часа на 20.08.2019 г.

За справка: тел. 03134/60-03.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина