Община Сопот - пример за финансова дисциплина и развитие

Автор: Plovdiv Now 219
Община Сопот - пример за финансова дисциплина и развитие

Община Сопот стана домакин днес на първото изнесено заседание на Фискалния съвет на Република България. Членовете на независимия орган смятат, че управлението на общинските финанси е съществено за финансовата стабилност на държавата.  

Проф. д-р Борис Грозданов, председател на Фискалния съвет, сподели, че бъдещите намерения на съвета са свързани с провеждането на подобни заседания и в други общини в страната и отбеляза, че това събитие не бива да бъде политизирано или разчетено като предизборна инициатива. То е свързано единствено с наблюденията на членовете на съвета върху съществената промяна във финансовото управление на Сопот.

Д-р Десислава Ковачева, бивш директор на ФЛАГ ЕАД (Фонд за органите на местното самоуправление в България), отчете добрата работа, извършена в община Сопот, и посочи метода на средно-срочно планиране като съществен инструмент на управлението на общинските бюджети. Според нея общинските администрации трябва да следват добрите примери, да работят прецизно и в детайл, като същевременно следват принципи на пълна прозрачност и запознават местната общност със случващото се в техния град.

Финансовите експерти трябва да следят микро и макро икономическите процеси, отчетите и прогнозите на българските и международни финансови институции, демографските процеси, тенденциите и променливите и заедно, в екип да изготвят прогноза на 3-годишен период, която да бъде отразена при взимането на всички решения от общинския съвет. Според д-р Ковачева община Сопот има добре функциониращ сайт, който информира обществото за всички решения и намерения на общината.

Николай Новаков, заместник-кмет на община Сопот, прилага принципа на „финансов реинженеринг" при управлението на общинските финанси и смята, че общината трябва да се разглежда като бизнес структура. Този подход е довел до стабилизирането на общината, превърнал се е в изход от тежкото наследство на предишното ръководство и е очертал възможности за качествена промяна в живота на сопотненци с възможности за развитие и социални придобивки. Според него при управление на бюджета няма място за политически пристрастия.

Юнал Тасим, член на Фискалния съвет, приветства приложените в община Сопот бизнес механизми на планиране и управление на финансите и припомни, че общинските бюджети могат да окажат огромно влияние върху фискалната политика на една държава – преди време валутният борд в Аржентина пада поради лошо управление на общинските средства.

Фискалният съвет на България е независим консултативен орган по въпросите на фискалното управление. Основните му цели са независимо наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси и повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии, както и повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната.

Фискалният съвет на България е в състав: проф. д-р Борис Грозданов, председател, и членове доц. д-р Григорий Вазов, Дора Андреева, Любомир Дацов и Юнал Тасим.

Проф. д-р Борис Грозданов е завършил Университета по икономика и финанси в Санкт Петербург, специалност „Финанси и кредит". Той е доктор по икономика и професор по финанси. Специализирал е в Русия, Германия, Англия и Чехия. Научните му интереси са в областта на държавния бюджет, финансите на местните органи на управление и опазването на околната среда.

Доц. д-р Григорий Вазов е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – Университет по финанси, бизнес и предприемачество. Доцент Вазов е доктор по икономика. В периода 1991-1994 г. е зам.-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания. Член е на Надзорния съвет на ДЗИ.

Дора Андреева е завършила е УНСС-София, специалност „Финанси и кредит". Има специализации в The University of Tampa САЩ, Унгария, Австрия и България в областта на данъчен мениджмънт и стратегическо планиране, развитие на данъчните системи, оценка на риска, вътрешен одит и др. Била е старши данъчен мениджър в Прайс Уотърхаус и KPMG-България. Бивш заместник -министър на финансите; Началник на данъчната администрация; Ръководила е Комисията по хазарта, както и фонд „13 века България". Извършва цялостна реформа на данъчното законодателство, както и цялостна организационно-структурна реформа на данъчната администрация, създава Агенция по хазарта, и др.

Юнал Тасим Тасим е Магистър инженер химик от Висш Химикотехнологичен и металургичен институт гр. София. Завършва е и Стопанска Академия Д.А. Ценов гр. Свищов – магистър по икономика със специалност „Бизнес планиране". Бил е депутат в 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание в периода от 2001-2013г. Бил е председател на Подкомисията по приватизационен и следприватизационен контрол , заместник председател на Комисията по икономическа политика и заместник председател на Комисията по земеделието и горите. Бил е зам. министър на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина