Ново публично обсъждане в Сопот - за поемане на дълг от 1,2 млн. лева

Автор: Plovdiv Now 786
Ново публично обсъждане в Сопот - за поемане на дълг от 1,2 млн. лева

Ново публично обсъждане е насрочено в Сопот и отново са поканени граждани, обществени организации и юридически лица.  Темата този път е поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност - „Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение“.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.10.2020г. от 17:30 часа на площад „Иван Вазов“ в Сопот.

Максималният размер на дълга ще бъде 1 200 000 лева, като той ще бъде дългосрочен, поет с договор за общински зае

Срокът на погасяване се предвижда да е до 240 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, но без такса.

Източниците за погасяване на главницата ще са от собствени бюджетни средства.

Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сопот, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 

 

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина