Доброволци наблюдаваха прилепи в защитена зона Брестовица

Автор: Plovdiv Now 636
Доброволци наблюдаваха прилепи в защитена зона Брестовица

Лятната академия за доброволци на Зелени Балкани проведе ново интересно събитие миналата седмица - посещение на терен, за да се запознаят участниците с живота и особеностите на прилепите. Мониторингът беше проведен на територията на защитена зона Брестовица с разрешение на Министерство на околната среда и водите.

Всички прилепи в България са защитени видове и за проучването им е необходимо специално разрешително. По време на проучването се записват индивидуалните биометрични данни и се освобождават бързо без да им се навреди.

В рамките на теренното проучване доброволците добиха знания за прилепите и тяхната биология, методите за проучване и събиране на информация. Сами обработиха снимковия материал и информацията за новината.

Биометричните данни на 2 прилепа от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula) бяха записани от доброволците в бланки, като в последствие сами ще изготвят отчет за извършените дейности, който ще бъде предоставен на РИОСВ–Пловдив. В близост до мрежата бе поставен и ултразвуков детектор, който улавя и записва звуците на прилепите. Така наречената акустична идентификация се базира на изготвянето на сонограмен анализ, представящ графично изображение на ехолокационните звуци на прилепите. Така представена „формата“ на звука е индивидуална за отделните видове прилепи и позволява да бъдат определени, без да ги виждаме.

България приютява 33 от всичките 35 вида прилепи, срещащи се в Европа. Всички тези видове са редки и защитени от Закона за биологичното разнообразие, за чието опазване се обявяват зони от екологичната мрежа Натура 2000. Прилепите са от ключово значение за екосистемите и са изключително полезни видове, хранещи се само с насекоми, повечето от които вредители.

Защитена зона Брестовица включва местообитания със значително средиземноморско влияние и опазва една от малкото останали жизнени популации на сухоземни костенурки в района на планините, обграждащи Горнотракийската низина. Обхваща част от хълмистата предпланина на Родопите на юг от Перущица, Брестовица и Първенец. Зоната е застрашена от плановете за строеж на микро ВЕЦ-ове, които разрушават крайречните местообитания; от западане на екстензивната паша, обусловила съществуването на полуестествени сухи тревни и храстови местообитания, и съответно най-добрите местообитания за сухоземните костенурки.

Лятната академия на Зелени Балкани включва обучения, работа на терен и в офис, като доброволците ще получат сертификат за положения труд.

Всеки желаещ, може да заяви участието си в академията за град Пловдив на следната форма:  https://forms.gle/mVZ7EEHE84VtMSZu6

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина