Търсят педагог за Центъра за настаняване от семеен тип в Раковски

Автор: Plovdiv Now 13112
Търсят педагог за Центъра за настаняване от семеен тип в Раковски

Община Раковски обявява свободно работно място за длъжността „Педагог” в Центъра за настаняване от семеен тип.

Задълженията на служителя са да оказва професионална подкрепа в образователния процес за подготовка на учебния материал, за разкриване и насърчаване на специфични интереси и потребности на децата. Служителят изпълнява и функциите на възпитател. Осигурява индивидуална подкрепа и ръководство за детето по време на предоставянето на социалната услуга в областта на възпитанието и образованието.

Минималните изисквания към кандидатите са висше образование и придобита степен „Бакалавър” или „Магистър”. Професионалната квалификация трябва да бъде „Педагогическа специалност” или „Социални дейности”, а придобитият стаж - минимум 1 година.

Специфичните изисквания към кандидатите са: да са без заболявания, противопоказни за заемане на длъжността, да притежават компютърна грамотност, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат посочената длъжност.

Кандидатите трябва да бъдат комуникативни, общителни с мотивация за работа в сферата на социалните услуги. Професионален опит в сферата на социалните услуги и работа с деца е с предимство. Допълнителните специализации, сертификати и други документи също ще се считат за предимство. Желаещите да заемат длъжността трябва да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги за деца и младежи.

Необходими документи за кандидатстване са: заявление свободен текст за участие в конкурса, автобиография, копие на диплома за завършено висше образование или удостоверение, че кандидатът изучава посочената специалност, копие на документи, удостоверяващи професионалния опит, декларация от лицето, че е дееспособно и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец.

Документите се приемат в сградата на Общината, етаж 1, стая № 8 - отдел “Деловодство” в срок до 12:00 часа на 20.02.2020 година. Копие от длъжностната характеристика ще бъде предоставена на всеки кандидат при подаване на документите. Изборът ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина