Търсят директор на Центъра за обществена подкрепа в Раковски

Автор: Plovdiv Now 5746
Търсят директор на Центъра за обществена подкрепа в Раковски

Община Раковски обявява конкурс за длъжността Директор на Центъра за обществена подкрепа в града.

Работата е свързана с изграждане на система за доставка на социални услуги за деца и семейства в общината чрез управленска, финансова и административна подкрепа на екипа в Центъра за обществена подкрепа. Работи се с деца и семейства в неравностойно социално положение. Извършва се вътрешен контрол относно планиране на работата по случаите, организират се взаимоотношенията с други служби, следи се за качеството и ефективността на предоставянето на услуги.

Директорът отговаря за изготвянето и поддържането в актуалност на документацията на Центъра, както и за планирането и изпълнението на дейностите в него. Изготвя аналитични месечни доклади за дейността. Познава и следи промените в законодателство, касаещо благополучието на децата, както и всякаква друга нормативна база, която има отношение към дейността на центъра;

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: висше образование със степен бакалавър или магистър; опит в социална работа с деца и семейства, опит със системата за закрила на детето е препоръчителен.

Кандидатите трябва да имат управленски опит в сферата на социални, образователни или други дейности - умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността. За предимство ще се счита владеене на Microsoft Office, Internet. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Необходимите документи за участие в конкурса са: заявление свободен текст, свидетелство за съдимост, автобиография /CV/,  документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива - копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата,  документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата.

На участващите в конкурса ще бъде предоставена длъжностна характеристика. Изборът ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати. Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 1, стая № 8, отдел „Деловодство“ в срок до 12:00 часа на 20.02.2020 година.

Източник: Община Раковски

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина