Търсят да назначат в Раковски главен специалист по бюжет и финанси

Автор: Plovdiv Now 6352
Търсят да назначат в Раковски главен специалист по бюжет и финанси
Община Раковски обявява конкурс за заемане на длъжността Главен специалист „Бюджет и финанси" в Дирекция „Бюджет, финанси, счетоводство" в администрацията.

Работата е свързана с оперативно управление бюджета на Общината, прилагане и спазване на действащата нормативна уредба по работната заплата в общинската и кметски администрации.

Минималните изисквания към кандидатите са средно образование в областта на икономиката, 2 години професионален опит, както и компютърни умения.

Специфичните изисквания към кандидатите е да са дееспособни лица без заболявания, противопоказни за заемане на длъжността;
да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

Допълнителните изисквания към кандидатите са:
- Да познават изцяло постановките на Закон за местно самоуправление и местна администрация, Закон за общинските бюджети, Наредба за условията и реда за съставяне, отчитане и изпълнение на общинския бюджет на Община Раковски, Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и на Общинската администрация- гр.Раковски;
- Да познават методиката на икономически анализ;
- Да познават добре икономическите механизми на бюджетните предприятия.

Необходимите документи за участие в конкурса са:

- Заявление свободен текст за участие в конкурса
- Автобиография;
- Копие на диплома за завършено образование / удостоверение, че кандидата изучава посочената специалност;
- Копие на документи удостоверяващи професионалния опит; ,
- Декларация от лицето, че е дееспособно и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец.

Приемането на документите за участие в конкурса ще става в сградата на Общината, етаж 1, стая № 8 - отдел "Деловодство" в срок до 12:00 часа на 25.03.2020 година. Копие от длъжностната характеристика ще се предостави на всеки кандидат при подаване на документите.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати. Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

Източник: Община Раковски

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина