Отдават под наем на търг рибарник край Раковски

Автор: Plovdiv Now 22994
Отдават под наем на търг рибарник край Раковски

Община Раковски отдава под наем чрез явен публичен търг свой имот с площ от 253,854 дка, с начин на трайно ползване „рибарник” в землището на село Шишманци.

Имотът е с идентификатор 83380.26.171 по нова кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план 000171.

Търгът ще се проведе на 31.01.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация - етаж 2, стая 3. Срокът за отдаване под наем е пет години. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 28.01.2020 г., включително.

Начална тръжна цена за годишен наем е 18,00 лева на декар без ДДС или общо 4 569,37 лева без ДДС за целия имот.

Желаещите да участват в наддаването трябва да внесат депозитна вноска в размер на 50% от началната тръжна цена за годишен наем, а именно 2 284,69 лева без ДДС. Сумата се внася в касата на Общинска администрация, на площад „България” № 1, етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината или по банков път по сметка на Общината с IBAN BG39UNCR70003321759906, BIC: UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” АД, до 16,30 часа на 28.01.2020 г.

Стойността на един комплект тръжна документация е на цена от 30,00 лева. Закупуването и получаването на тръжната документация се извършва до 16,30 часа на 27.01.2020 г. на гише „Каса” в „Център за информация и услуги”, І етаж в сградата на Общинска администрация - Раковски, пл. „България“ № 1, като кандидатът се вписва в Регистър на закупилите тръжни документи за участие в търга.

Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 16,30 часа на 28.01.2020 г. на гише „Деловодство”, в “Центъра за информация и услуги” на Община Раковски, п.к. 4150, пл. България, тел.: 03151/2260, факс: 031512361, e-mail: [email protected], в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват цялото наименование на имота от търга, името и адреса на кандидата за участие.

При приемането му служител „Деловодство“ отбелязва входящ номер, датата и часа на получаване и кандидатът за участие се вписва в Регистър на подалите тръжни документи за участие в търга.

Източник: Община Раковски.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина