Община Раковски отдава под наем на търг земеделски терени

Автор: Plovdiv Now 5410
Община Раковски отдава под наем на търг земеделски терени

Община Раковски обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свои имоти - частна общинска собственост. Ето за кои терени става въпрос:

- Поземлен имот с идентификатор 62075.753.301 по нова кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план 753301, с площ от 6,939 дка, категория на имота при неполивни условия ІV, с начин на трайно ползване Др. вид земеделска земя, находящ се в землището на гр. Раковски, с ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, обл. Пловдив, в местността „БАНЧА”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2383/12.10.2009 г.;

-Поземлен имот с идентификатор 62075.753.304 по нова кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-788/06.11.2019 год. на Изпълнителен директор на АГКК и с номер по предходен план 753304, с площ от 2.427 дка, категория на имота при неполивни условия ІV, с начин на трайно ползване „Мочурище”, находящо се в землището на гр. Раковски, с ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, обл. Пловдив, в местността „БАНЧА”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2382/12.10.2009 г.

Търг ще се проведе на 17.03.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация - етаж 2, стая 3. 2. Срокът за отдаване под наем на терените е десет години. Огледът на имотите може да се извъшва всеки работен ден до 13.03.2020 г., включително.

Начална тръжна цена за годишен наем е 22.00 лв. /двадесет и два лева/ на декар годишно без ДДС. За поземления имот с идентификатор 62075.753.301, с площ от 6,939 дка, началната наемна цена е 152,66 лева без ДДС. За поземления имот с идентификатор 62075.753.304, с площ от 2.427 дка, началната наемна цена е 53,39 лева. 

Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване трябва да внесе депозитна вноска в размер на 50% от началната тръжна цена за годишен наем на избрания имот, която се внася в касата на Община Раковски, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150, пл. “България" № 1, тел. 03151/2260, e-mail: [email protected], или по банков път по сметка на Общината с IBAN BG39UNCR70003321759906, BIC: UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” АД, до 16,30 ч. на 13.03.2020 г.

Стойността на един комплект тръжна документация е 30,00 лв. Закупуването и получаването става до 16,30 часа на 12.03.2020 г. на гише „Каса” в „Център за информация и услуги”, І етаж в сградата на Общинска администрация - Раковски, пл. „България“ № 1, като кандидатът се вписва в Регистър на закупилите тръжни документи за участие в търга.

Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 16,30 часа на 13.03.2020 г. на гише „Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Общинска aдминистрация - Раковски в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват цялото наименование на имота от търга, името и адреса на кандидата за участие.

Повторен търг при нужда ще се проведе на 07.04.2020 г. от 10:00 часа.

Източник: Община Раковски.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина