Раковски с нови 2 проекта за над 700 000 хиляди лева

Автор: Plovdiv Now 1538
Раковски с нови 2 проекта за над 700 000 хиляди лева

Одминистрацията в община Равокски, ресор "Европейски програми", входира нови два проекта на стойност над 700 000 хиляди лева.

Първият е съвместно с МИГ "Раковски" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с проектно наименование "Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес - Община Раковски“.

Целта на проекта е подобряване на достъпа на възрастни в риск, хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

Специфичните цели на проекта са надграждане на виртуален "Център за предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда" на територията на Община Раковски за почасово предлагане на услуги за социално включване в домашна среда ; предоставяне на интегрирани услуги за възрастни в риск - лица с увреждания и лица над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, съобразени с техните индивидуални потребности и желания, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността; повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите в центъра домашни санитари чрез провеждане на обучения, психологическа подкрепа и супервизия; предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.

В проекта е предвидено грижите да се предоставят в рамките на 12 месеца, като цялата му продължителност, включително сформиране на центъра и подбор и обучение на персонала, предоставяне на интегрираните услуги и заключителен етап да обхванат общо 24 месеца. Стойността на проекта е около 400 000 хиляди лева.

 В надградения на територията на общината център ще се предлагат услуги, доставяни основно в домашна среда, от 50 домашни санитари, социален работник, психолог и медицинска сестра. Предвидено е персоналът да обгрижва 50 потребители възрастни в риск - лица с увреждания и лица над 65г. в невъзможност за самообслужване, като към края на проекта най-малко 50 от тях да бъдат с подобрен достъп до услуги. Съобразно интегрирания и иновативен характер на услугите в този проект, първоначално ще бъдат изготвени индивидуални оценки на потребностите. Предвидено е тази дейност да бъде изпълнена от специализирания персонал на надграденият център като бъдат спазени принципите за равни възможности и недопускане на дискриминация и равенство между половете.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

- Осигуряване на достъп до иновативни междусекторни услуги на възрастни в риск според специфичните им потребности, чрез създаване на нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността. Центърът следва да осигурява подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на потребители от уязвими групи-възрастни в риск, хора с увреждания и над 65г. в невъзможност за самообслужване, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване;.

- Предоставяне на подкрепящи услуги, включително интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда, услуги за възрастни хора (включително самотно живеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания;

- Подобравяне на достъпа до здравеопазване, промоция на здравето и социално включване;

- Обучение, предоставяне на психологическа подкрепа и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги.

Вторият проект, по който община Раковски кандидства е по Оперативна програма за развитие на селските райони и е с наименование на проектно предложение "Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни услуги от Народно читалие "Христо Ботев" в село Стряма".

Проектът предвижда следните строително -монтажни работи : демонтаж на дървена дограма по прозорци и врати и доставка и монтаж на нова РVС дограм, топлоизолация на външни стени с топлоизолационна система тип EPS, топлоизолация на покрив с топлоизолация от каменна вата и минерална вата.

Стойността на проекта е 320 000 хиляди лева.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина