{* *}

Училище в Първомай отдава под наем на търг помещение за стоматологичен кабинет

Автор: Plovdiv Now 160
Училище в Първомай отдава под наем на търг помещение за стоматологичен кабинет

СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в Първомай ще проведе на 27 август от 10,30 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, а именно помещение за стоматологичен кабинет с площ 16,50 квадратни метра. То се намира в северозападната част на І етаж на секция А от триетажна масивна сграда на учебното заведение.

Началната тръжна цена за една година е в размер на 535 лв. Депозитът за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за обекта в лева, се внася по банкова сметка на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” - град Първомай – IBAN: BG48 CECB 9790 31B3 231100, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на училището до 16.00 часа на 23.08.2019 година включително.

Тръжна документация на стойност 30 /тридесет/ лева за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 22.08.2019г. включително от стая №213 на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” от 8:00 до 16:00 часа. Оглед може да се извършва всеки работен ден до 22.08.2019 г. включително от 9:00 до 12:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 213 на СУ „Проф. д-р Асен Златаров”  и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срокът за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 23.08.2019г. включително в стая №213 от 8:00 до 16:00ч. В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 05.09.2019 г. при същите условия, установени в заповедта на директора, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

Източник: parvomai.net

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина