По-малко дела в Районен съд - Първомай, 80% от тях - приключени

Автор: Plovdiv Now 6479
По-малко дела в Районен съд - Първомай, 80% от тях - приключени

Постъплението на делата през 2022 година бележи спад спрямо предишните три години, става ясно от отчета на Районен съд – Първомай. Образувани са 839 дела. При сравняването с предходните три години,  през 2022 година броят на постъпилите дела намалява с 9,49 % спрямо 2021 година, с 3 % спрямо 2020 година и с 18,31 % спрямо 2019 година. Респективно намаляват  наказателните и гражданските дела.

През 2022 година постъпват общо 214 наказателни дела, които заедно с несвършените към началото на отчетния период 35 дела, стават общо – 249. Постъплението на наказателните дела зависи главно от внесените прокурорски актове.През отчетната година постъпват общо 155 прокурорски акта, които са с 29 повече в сравнение с  2021.

Образуваните граждански дела през 2022 година са 625 (при 747 за 2021). Най-голям е дялът на тези за издаване на изпълнителни листове, след тях са исковете по Семейния кодекс, Закона за защита от домашното насилие, Закона за лицата и семейството, Закона за гражданската регистрация, Закона за закрила на детето, Закон за българите, живеещи извън Република България и т.н. От гражданските дела свършени са 648, като решени по същество са 544 ,  4 са прекратени по спогодба и 100 - прекратени по други причини  – нередовност на исковата молба, неявяване на ищеца, оттегляне на иска, предявяване на недопустим иск, неподсъдност на делото на Районен съд – Първомай и др. Относителният дял на свършените дела спрямо общия брой на делата на производство е 81,00 % , а относителният дял на приключилите до 3 месеца дела спрямо общия брой свършени дела е 82,10 % .

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина