Асистентска подкрепа - търсят потребители и служители за нова социална услуга в Първомайско

Автор: Plovdiv Now 2459
Асистентска подкрепа  - търсят потребители и служители за нова социална услуга в Първомайско

Община Първомай предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. В тази връзка от 15 февруари ще се приемат документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“, както и от желаещите да ползват услугата.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес трябва да подадат следните документи:

- Заявление-декларация /по образец/;

- Документ за самоличност (за справка);

- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

- Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление – декларация (по образец):

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Автобиография;

4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);

6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.

Документи ще се приемат от 125 февруари, всеки работен ден от 8.30 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч.

 -На адрес: ОбА Първомай , ул. „Братя Миладинови-юг” №50, стая №108

- на имейл: [email protected]

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от ТУК.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина