Важно за земеделците! Изтича срокът за подаване на декларации за сключване на споразумения

Автор: Plovdiv Now 355
Важно за земеделците! Изтича срокът за подаване на декларации за сключване на споразумения

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че срокът за подаване на декларация до 31 юли 2019 год. В заявлението и декларацията се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост и други, доказващи правото на ползване.

Подаването на декларацията/заявлението се извършва в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Подаването на декларацията / заявлението е лично или чрез пълномощник.

При промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване, собствениците и ползвателите подават декларация, съответно заявление. Новите обстоятелства се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за следващата стопанска година, освен случаите, когато са представени в срока по чл.72,ал.4 от ППЗСПЗЗ.

Общинската служба по земеделие изготвя предварителен регистър и карта на масивите за ползване въз основа на данните от декларациите и заявленията. Предварителните регистри и карти на масивите за ползване се обявяват в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната Областна дирекция „Земеделие”.

Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август на следващата стопанска година съгласно Закона за арендата в земеделието.

Собствениците и ползвателите, които не са подали декларация и заявление в срок до 31 юли, не могат да участват в сключването на споразумения.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина