Уличен водопровод и канал - ново инвестиционно предложение на Община Перущица

Автор: Plovdiv Now 10127
Уличен водопровод и канал - ново инвестиционно предложение на Община Перущица

„Уличен водопровод и канал по ул. “Марица“ - това е новото инвестиционно предложение на Община Перущица.

Проектът е в изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. и Програмата за управление на отпадъците 2018-2020г. Има непосредствена връзка с Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения.

Предвижда се реконструкция на съществуващ етернитов водопровод ЕØ80 по ул. „Марица от ОТ71 до съществуващ ПХ след ОТ67 с дължина 190см. В ОТ71, новопроектираният водопровод ще се превключи към съществуващ водопровод СтØ150. В западната част ще се свърже със съществуващ Е80. По трасето на водопровода ще се предвидят ПХ. Водопроводът ще се проектира от тръби РЕ-HD90. Ще се подменят сградните водопроводни отклонения до ТСК на всеки парцел.

Ще се проектира уличен канал, който да зауства в проектен Главен колектор II при ОТ58. Предоставена е извадка от проекта с оразмерителни данни на Гл.Кол.II, за който има издадено строително разрешение.

Каналът по ул. „Марица“ ще се проектира в оста на улицата, от ОТ58 към ОТ68, и след това докъдето позволява нивелетата на терена, така че да бъде осигурено минимално покритие над тръбите на канала.

Каналът ще се предвиди от г. РР SN8 с минимален диаметър според нормативната уредба или с по-голям при доказана необходимост. Ще се предвидят сградни канализационни отклонения до регулацията на парцела. Ще се заложат „мустаци“ за дъждоприемни оттоци, като самите тела ще бъдат монтирани в регулата след изпълнение на пътната настилка.

Възложител е Община Перущица.

Заинтересованите лица са поканени да дадат писмени възражения и предложения в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата /23 април/  в деловодството на община Перущица

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2

Имейл: [email protected]

 

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина