Търсят да назначат здравен медиатор в Перущица

Автор: Plovdiv Now 1920
Търсят да назначат здравен медиатор в Перущица

Община Перущица обяви свободно работно място на длъжността "здравен медиатор".

Здравните медиатори подпомагат дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на представяната медицинска помощ. 

Те подпомагат достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи. Осъществяват дейности по промоция на здравето сред уязвими групи. При необходимост оказват съдействие на общопрактикуващите лекари. При необходимост оказват съдействие на лекарите по дентална медицина. Оказват съдействие на регионалните здравни инспекции. Оказват помощ на лица от уязвими групи при взаимодействие с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани здравно-социални услуги и осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика.

Дейностите се извършват въз основа на разработен годишен план. Здравният медиатор съставя досие за всеки конкретен случай, при осъществяване на дейностите. Не по-малко от половината от работното време на здравните медиатори е на терен - сред уязвимите групи на територията на съответната община.

Минималните изисквания за заемане на длъжностт са: 

Лицето да е навършило пълнолетие; да не е поставено под запрещение; да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; да има завършено средно образование; да владее майчиния език на лицата от уязвимата група; да познава културата и проблемите на уязвимата група; да познава нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето; да има умения за работа с компютър - MS Word, електронна поща.

Необходимите документи за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено средно образование, заявление по образец.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Община Перущица, ул. “Отец Паисий” №2, деловодство в срок до 17.00 часа на 13.02.2021 година.

Кандидатите ще бъдат подбрани първо чрез разглеждане на докумените, а на втори етап - в интервю с кандидатите, одобрени по документи.

ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

З А Я В Л Е Н И Е

От ...........................................................................................................................................................

/трите имена по документ за самоличност/

 

ЕГН : ...............................................

 

л.к. № ........................................., издадена на ...................................... от ........................................

 

адрес: гр./с. ......................................., ул. ............................................ № ......., вх. ......., ет. ....., ап. ..

 

телефон за контакт: ......................................., електронна поща: ......................................................

 

УВАЖАЕМИ  Г- Н    ………………,

Желая да участвам в обявената процедура за подбор на здравен медиатор.

За участие в подбора прилагам следните документи:

  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Копие от диплома за завършено средно образование

С уважение,

 

 

........................................................

                     /подпис/

 

 

 

Дата: ...........................

 

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина