Пречиствателна станция ще се строи край Перущица, очакват се предложения и възражения от жителите

Автор: Plovdiv Now 372
Пречиствателна станция ще се строи край Перущица, очакват се предложения и възражения от жителите

Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Перущица уведомява всички граждани и заинтересовани лица, че е обявила инвестиционно предложение с предмет: Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 5500 еквивалентни жители, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа“ в града.

В земеделски имот с площ 4,191 дка – общинска собственост ще се изгради пречиствателна станция за битови отпадни води. Основните процеси са механично отделяне на примеси, сепарация на пясък, селекция, денификация, активна зона с микрофлора, мазниноуловител, микрофилтрация, обеззаразяване, обезводняване на утайката. Площадката, предмет на инвестиционното предложение, не е в границите на защитени зони. С изграждането на тази станция ще се осигури пречистване на отпадните води и ще се предотврати замърсяване на повърхностните и подпочвени води.

Изграждането на такава пречиствателна станция е крайно необходимо по много съображения: заустване на отпадните битово-фекални води в река Перущинска; замърсяване на водния и подземен басейн; нарушаване на флората и фауната и околната среда.

Дейността на станцията ще има изключително екологично въздействие, като се запази естествената флора и фауна и се предотвратят вредните въздействия върху здравето на хората.

Възложител е Община Перущица.

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ № 2

Лице за контакти: Виолета Косева – гл. експерт екология и земеделие, тел. 03143/27-86 Имейл: [email protected]

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина