Перущица ще има пречиствателна станция! Проектът е одобрен за финансиране с над 3,6 млн. лв.

Автор: Plovdiv Now 5092
Перущица ще има пречиствателна станция! Проектът е одобрен за финансиране с над 3,6 млн. лв.
Одобрен за финансиране е проектът за изграждане на пречиствателна станция на отпадни води в землището на Перущица, с довеждащ водопровод и външно ел. захранване”, съобщи кметът г-жа Мария Вълканова.
 
Припомняме, че Общината подготви и входира документите в края на месец септември 2020 година, в Предприятието по управление дейностите за опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите.
 
За изпълнението на проекта ще бъдат отпуснати средства в размер на 3 636 163,60 лв. с ДДС. Очаква се и одобрението на проекта за довеждащ колектор до Пречиствателната станция за отпадни води.
 
Ето какво разказва кметът за предисторията на този голям успех:
 
"С това целта, която датира от далечната 2007г., ще бъде постигната и Перущица ще има по-чиста околна среда, по-добри санитарно-хигиенни условия за живот и по-малък риск за здравето на нейното население.
 
През декември 2007 год. със Заповед на кмета на община Перущица - Никола Янкулов, е одобрен Подробен устройствен план за ново строителство в местността „Малкото кладенче“, с промяна на предназначението от земеделска земя за неземеделски нужди –„Пречиствателна станция на отпадни води“.
 
В началото на следващата година Комисията за земеделски земи към Министерството на земеделието и продоволството издава Решение, с което се променя предназначението на земеделска земя от 4191 дка, V категория, собственост на община Перущица, за изграждане на обект „Пречиствателна станция за отпадни води“, в местността „Малкото кладенче“. Започва проектиране, което завършва с Разрешение за строеж. Инвестиционният проект обаче не е одобрен за финансиране и действието на разрешението за строеж изтича.
 
През януари 2012 год., кметът Ради Минчев сключва договор за изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен проект за подготовка на проектно предложение за кандидатстване на община Перущица по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда 2007-2013 год.“ До поставения краен срок 31 януари 2012 год. за подаване на прединвестиционни проучвания пред Управляващия орган на ОП “Околна среда” са били входирани общо 197 проекта от 145 общини, сред които и на Перущица.
 
За съжаление програмата е разполагала с ограничен ресурс и с приоритет са били проектите с по-голяма степен на готовност за стартиране на дейностите по тях, а проектът на Община Перущица не е имал издадено Разрешение за строеж, за което са необходими голям брой съгласувания с различни институции. Поради тази причина проектът на Община Перущица е попаднал в резервния списък с проекти и не е получил финансиране.
 
През 2019г., преди встъпването ми в длъжност, се откриват и прекратяват две процедури за избор на изпълнител за изготвяне на идеен проект за Пречиствателна станция. След встъпването ми в длъжност, през 2020г., се изготвиха идейни и работни проекти, които са съгласувани с всички институции, имат издадени разрешения за строеж и се входираха в ПУДООС през месец септември 2020г.
 
Проектът за изграждане на Пречиствателна станция и водопровод до нея вече е одобрен за финансиране. Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ и избор на изпълнител за строително-монтажните работи.
 
С реализацията на проекта ще се подобри и развие инфраструктурата и екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Перущица ще има Пречиствателна станция", завършва г-жа Вълканова. 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина