Обявиха конкурси за директори на детски градини в Перущица

Автор: Plovdiv Now 3786
Обявиха конкурси за директори на детски градини в Перущица

Конкурси за дължността директор на детски градини "Радост" и "Тракийче" са обявени от страна на Община Перущица. Началната заплата за длъжността в размер на 1451 лв.

Директорът на детската градина ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност.

Кандидатите ще бъдат оценяване чрез защита на план-програма за управлението на детското заведение, както и чрез събеседване, свързано със законовата и подзаконовата нормативна уредба, която се прилага в системата на образованието.

Със спечелилия конкурса ще бъде сключено трудово правоотношение за неопределено време.

Изискванията към всеки кандидат са:

Да е български гражданин, гражданин на друга държава членка, чужд гражданин, ако е предложен по междудържавни спогодби, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин (при получено съгласие) или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин;

- Да не е поставен под запрещение;

- Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Да не е лишен от правото да упражнява учителска професия;

- Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

- Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

- Да има не по-малко от 5 години учителски стаж;

- Да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

- Да има компютърна грамотност(Word, Excel, Internet и др.).

- Да разработи и представи, заедно с необходимите документи,План-програма за развитие на конкретната ДГ за период от 3 години,.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Необходимите документи за допускате до конкурса са:

Заявление до Кмета на община Перущица за участие в конкурса /по образец/;

- CV;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и учителска правоспособност, които се изискват за длъжността;

- Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж (копие/я);

- Карта за предварителен медицински преглед – оригинал .

- Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал;

- Декларация  по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел III, т. 1-6 от Заповедта на кмета на Община Перущица;

- План-програма за развитие на съответната ДГ за период от три години.

Всички приложени копия на документи трябва да бъдат заверени от кандидата с  „Вярно с оригинала“ и подпис. Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Конкурсът ще премине през следните стъпки:

допускане по документи;

-  защита на План –програма за развитие на ДГ за три годишен период                 

- събеседване с кандидата, свързано със законовата и подзаконовата нормативна уредба, която се прилага в системата на образованието.

Документите за участие се подават от кандидатите лично в Центъра за административно обслужване на Община Перущица, ул. „Отец Паисий“ №2, или   чрез препоръчана пощенска или вътрешна куриерска праткавсеки ден от 8:00 до 17:00ч., в срок от 11.11.2020г. до 11.12. 2020г., включително

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина