Кметът на Перущица за таксите битови отпадъци и нивата им през 2021

Автор: Plovdiv Now 3005
Кметът на Перущица за таксите битови отпадъци и нивата им през 2021
С Решение № 82, Взето с Протокол № 12 от 17.12.2020 г. на Общински съвет-Перущица е приета план-сметката за такса битови отпадъци за 2021г. по дейности сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, съобщи кметът на община Перущица г-жа Мария Вълканова и направи разяснения относно
 
Тази година план-сметката е съставена по нов начин, като обслужването е планирано да се извършва от външна фирма, излъчена чрез процедура по ЗОП. Договорът с избрания изпълнител, който вече е факт, е със срок за 1 година, така че ако този начин не доведе до подобряване на услугата, ще се върнем към стария. Остава в сила начинът на определяне на таксата - върху данъчната основа или на брой съд, за тези, които са заявили това писмено в определения срок.
 
Сметосъбирането и сметоизвозването ще се възложи на външна фирма, но почистването на обществените територии ще продължи да се извършва от Община Перущица. В тази връзка се запазват назначените един шофьор, двама общи работници и две метачки.
 
От 2011г. общините са задължени със закон да превеждат отчисления към РИОСВ-гр. Пловдив, в размери, определени с наредба, които ежегодно нарастват и съответно това води до увеличение на разходите в дейност „Чистота“. През 2013г. отчисленията са били 15 лв/тон, през 2019г. - 62,98 лв./тон, през 2020г. бяха 74,98 лв./тон, а за 2021г. те вече са 82 лв./тон. Значителното увеличение на размера на посочените отчисления по чл.64 от ЗУО е основната причина за нарастване на разходите от такса битови отпадъци. Увеличен е размерът и на минималната работна заплата, поради което се увеличават разходите за персонал и работни заплати.
 
Всичко това води до необходимост от увеличаване на такса битови отпадъци, за да може с приходите от нея да се покриват направените разходи.
 
Въпреки тази необходимост, предложих на Общински съвет Перущица да се запази размерът на таксата за гражданите, поради влошеното финансово състояние на хората, породено от настъпилата пандемия от коронавирус.
 
Така общият промил се запазва 11,84 на база данъчна оценка на гражданите или на по-високата между данъчната и отчетната стойност, само за фирмите. Таксата на брой съд кофа тип МЕВА е увеличена от 114 лева през 2020г. на 168лева, а на контейнер тип БОБЪР от 1140 лева през 2020г. на 1 680 лева, поради по-малкия брой от посочените съдове.
 
През 2021г. сметоизвозването ще продължи да се осъществява по специално разработен график и утвърдена схема. Така предложената схема на организация на сметосъбирането и сметоизвозването в община Перущица предвижда извозване на отпадъците веднъж седмично, а за определени търговски обекти и заведения за обществено хранене два пъти седмично. Това се налага поради естеството на дейността им и генерирането на по-голям обем отпадъци. Разбира се, това ще се отрази на такса битови отпадъци за тях. Заложено е и закупуване на 100 броя съдове за смет тип МЕВА.
 
Определеният размер на таксата не възстановява пълния размер на разходите по предоставяне на услугата – сметосъбиране и извозване на ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Разликата между приходите и размера на таксата ще бъде за сметка на други общински приходи.
 
С промяна на нормативната уредба на общините еднократно ще се възстановят отчисленията по ЗУО за периода от 1 март 2020г. до 31 декември 2020г. във връзка с въведената емидемиологична обстановка заради коронавируса. Това ни даде основание да считаме, че ще се справим със заложения недостиг в дейност “Чистота”.
 
Обръщам внимание, че такса битови отпадъци за гражданите е калкулирана при честота на сметопочистване и сметоизвозване веднъж седмично. Нека няма очаквания, че тази услуга ще се извършва по-често на определени места, защото в такъв случай ще е необходимо таксата да се увеличи почти пропорционално на по-голямата честота на сметосъбиране и сметоизвозване.
Задължение на всеки гражданин е да почиства сам пред дома си и да не изхвърля отпадъци на нерегламентирани места. Вече има съставени актове на нарушителите. Някои от тях са граждани на сеседни населени места, но това не трябва да ни успокоява, защото и сред жителите на Перущица има нарушители, които изхвърлят отпадъци по полето, в реката и на други нерегламентирани места.
 
Нека всички пазим и поддържаме чист нашия прекрасен град.
 
И нека всеки заплати своите данъци и такса битови отпадъци навреме, за да може общината да изпълни приетите бюджет и план-сметка за чистотата за 2021г.
 
Бъдете здрави!

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина