Главен специалист по строителство търсят в Перущица

Автор: Plovdiv Now 1428
Главен специалист по строителство търсят в Перущица

Свободна позиция за главен специалист по строителство обяви Община Перущица.

Целите на заемащия длъжността са:
- Ефективно провеждане политиката на община Перущица;
- Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица;
- Области на дейност – устройство на територията на общината.
Преки задължения:
- Извършва контрол по строителството;
- Изпълнява техническо ръководство на обекти, изпълнявани по стопански начин от общината и изготвя анализ за вложените материали, транспортни разходи и труд за обектите;
- За обекти по стопански начин изготвя акт обр. 19 и съгласува същия с ръководството на общината;
- За обекти по стопански начин изготвя всички документи, необходими за въвеждане в експлоатация, капитални вложения пътно-комуникационно строителство, ВиК, Ел
- Упражнява ежедневен контрол върху качеството на извършените СМР и качеството на влаганите строителни материали, като съблюдава същите да са в съответствие с нормативните изисквания;
- Участва в комисии, назначени от кмета на общината, ДНСК и др. съгласно действащи разпоредби; за освидетелстване на сгради съгласно ЗУТ; по безопасност на движението във връзка с реализирането на строителната програма по безопасност на движението;

Други задължения на главния главния специалист по строителството са:

- Контролира изпълнението на договорите за обществени поръчки при съставяне на изискващите се актове и протоколи;
- Взима участие в поддръжката на сградния фонд на всички обществени обекти на територията на общината;
- Работи по проблеми със заявления, сигнали и други преписки, касаещи пряко дейността му;
- Сигнализира ръководството и изисква сторниране на изплатените видове СМР по ремонтните дейности, ако след подписването на двустранни актове в процес на работа до приемането на обекта, се появят скрити недостатъци и дефекти;
- Участва в разработването на проектните предложения за кандидатстване по различни оперативни програми;
- Изпълнява и други задачи, непосредствено свързани с основните за длъжността;
- Носи отговорност за съхраняване на работната документация;
- Спазва конфиденциалност по отношение на информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп при осъществяване на служебните си задължения;
- Осъществява дейността си при стриктно спазване на всички процедури на работодателя, свързани с дейността му;
- Спазва конфиденциалност по отношение на информация станала му известна при обработване на лични данни от субекта на данни, при осъществяване на правомощията му, при водене на регистри съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския регламент и на Съвета. Спазва и прилага Инструкция за мерките на защита на личните данни - събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Перущица при изпълнение на законовите изисквания при предоставяне на услуги на физически и юридически лица, субекти на данни.

Кандидатите трябва да имат средно образование и професионален опит 2 години. Трудовото възнаграждение е 750 лв.

Кандидатства се със CV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица, и по ел. поща: [email protected] до 05.06.2020 г. до 17.00 часа.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина