Учениците в село Граф Игнатиево ще имат нов физкултурен салон

Автор: Plovdiv Now 3608
Учениците в село Граф Игнатиево ще имат нов физкултурен салон

Председателят на УС на МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА г-жа Гергана Титюкова и кметът на Община Марица г-н Димитър Иванов подписаха пореден договор за финансиране по процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ-Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на проекта е да се подобри публичната инфраструктура в областта на физическото възпитание и спорта, като се изгради физкултурен салон в ОУ "Граф Игнатиев" в с. Граф Игнатиево. Училището разполага единствено със спортна площадка и изграждането на физкултурен салон ще даде възможност на децата, учащи там, да развиват своята двигателна активност в закрита среда. Физкултурният салон ще бъде място, където ще се провеждат различни междуучилищни мероприятия и състезания.

Изграждането на физкултурен салон ще допринесе за повишаване на качеството и условията на живот на територията на община "Марица" , ще отговори на нуждата на местната общност от място за игри и спорт. Също така ще спомогне за увеличаване на привлекателността и за задържане на интереса на младите и активни хора към населеното място. Запазването и развитието на човешкия капитал, особено в селските райони, има решаващо значение за икономическото развитие, а от там и за намаляването на бедността и намаляване на различията в териториалното развитие.

Проектът е на стойност 198 976лв. без ДДС и ще бъде финансиран от бюджета на МИГ-Община Марица чрез Стратегията за местно развитие с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина