МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА обявява прием на проектни предложения за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Автор: Plovdiv Now 2656
МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА обявява прием на проектни предложения за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:

СДРУЖЕНИЕ “МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.056 МИГ-Община Марица - Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1.Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Мярката има за цел да подпомогне  инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

- Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

- Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на информационни технологии и др.;

- Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

- Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

2. Допустими кандидати

- Земеделски стопани ЕТ, или такива, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

- Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;

- Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

3. Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) ;

- Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

- Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на информационни технологии и др.;

- Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

- Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

4.Допустими за финансова помощ са следните разходи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

д) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер. Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост не могат да надхвърлят 10 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

Разходите за консултации, включени в разходите по т. “в“  и състоящи се в разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Разходите по т.“в“ са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

5. Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 06.01.2020г.

Краен срок: 28.02.2020 г., 17:00 ч.

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием

Начален срок: 01.07.2020г.

Краен срок: 31.08.2020 г., 17:00 ч.

6. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

7. Бюджет на приема:

Размер на БФП по първи прием – 500 000 лв.

Размер на БФП по втори прием – остатъчни средства след първи прием.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 10 000 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект - 100 000 лева.

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5%.

Интензитет на подпомагане за проекти, които не са насочени към развитие на туризъм не може да надвишава 65%.

Размер на БФП при интензитет на подпомагане 5%, при проект на минимален размер на общите допустими разходи - 500лв.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 5% - 5 000лв.

Размер на БФП при интензитет на подпомагане 65%, при проект на минимален размер на общите допустими разходи - 6 500лв.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 65% - 65 000лв.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест;

Заявленията за подпомагане следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Всички предложения за проекти се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Всички проекти, които отговарят на критериите за допустимост се класират по следните приоритетни критерии:

  1. Проектът предлага нов, несъществуващ до момента продукт или услуга - 10 т.
  2. Проектът е свързан с подобряването на здравни, социални или туристически услуги на територията на МИГ - 10 т.
  3. Проектът осигурява заетост - общо до 10 т.

- до 2 нови работни места – 2т.

- повече от 2 нови работни места – 3т.

- минимум 2 нови работни места за представители на местните уязвими групи – 7т.

  1. Проектът е иновативен за територията на МИГ - 10 т.
  2. Проектът предвижда мерки, свързани с опазването на околната среда – 10т.
  3. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти с използване на местни суровини или ще обединява усилията на местни доставчици - общо до 20т.

- между 20 – 50% от суровините или доставките ще се осъществяват от местни

доставчици– 10 т.

- над 50% от суровините и доставките ще се осъществяват от местни доставчици – 20 т.

  1. Оценка на кандидата

- Опит на бенефициента

Изпълнена инвестиция или дейности за увеличаване конкурентоспособността на

фирмата по проект или със собствени инвестиции през последните 3 години - 5 т.

- Наличие на осигурено финансиране за проекта

Наличие на документи, доказващи възможност да се финансира инвестицията 5 т.

ОБЩО 80 т.

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Мария Гюзелева – изпълнителен директор на МИГ – Община Марица, тел.: 0877 184775,  работен ден от 8,30 до 17.00 часа в  офиса  на МИГ – Община Марица на адрес  с. Калековец, ул.“Иван Вазов“ №5.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по първи прием.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: [email protected]

Пакетът документи за кандидатстване са достъпни на интернет страницата на Сдружение „МИГ – Община Марица“: http://www.leader-maritsa.eu, както и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg

10. Начин за подаване на проектните предложения:

Подаването на предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина